صفحه اصلی > دانشجویی-فرهنگی > مدیر 
مدیر

مدیر فرهنگی و دانشجویی

نام و نام خانوادگي :  دکتر فروزان رضاپور
رشته تحصيلي: ارتقاء سلامت با گرايش ارتقاءايمني و پيشگيري ازصدمات
رتبه علمی :

دانشیار

پست الكترونيكي : forouzan.razapour@gmail.com
تلفن:

38380025-26

فکس :

38380509

Google Scholar

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved