صفحه اصلی > دانشجویی-فرهنگی > مدیران سابق 
مدیران سابق

 مدیران فرهنگی-دانشجویی قبلی دانشکده بهداشت از سال 1395تاکنون :

1- آقای مهندس یداله فتحی طی سالهای 1395تا 1397

2- سرکار خانم دکتر فروزان رضاپور از سال 1397 تاکنون

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved