صفحه اصلی > دانشجویی-فرهنگی > کمیته ها و تشکل ها > شورای اخلاق حرفه ای 
شورای اخلاق حرفه ای

اعضاء کمیته فرهنگی و اخلاق حرفه ای

استاد دکتر فرشید قربانی شهنا

دکترای مهندسي بهداشت حرفه ای

رئیس دانشکده بهداشت

ايميل:

fghorbani@umsha.ac.ir

آدرس

همدان-  خيابان شهيد فهميده- دانشگاه علوم پزشکي همدان - دانشکده بهداشت-کدپستی 6517838736

تلفن دفتر:

08138380025 و  داخلی (113) 08138380090

رزومه آموزشي پژوهشي(CV)

 

 

دانشیار دکتر فروزان رضاپور شاهکلائی

http://rchs.umsha.ac.ir/uploads/rezapor_6081_51596.jpg

دکترای ارتقا سلامت با گرایش ارتقا ایمنی و پیش گیری از صدمات

 

مدیر فرهنگی و دانشجویی دانشکده بهداشت

ايميل:

forouzan.razapour@gmail.com

آدرس :

همدان - روبروي پارک مردم - دانشگاه علوم پزشکي همدان - دانشکده بهداشت - کدپستی 6517838736

تلفن دفتر:

081-38380398(158)داخلی و 08138380025

رزومه آموزشي پژوهشي(CV)

 

 

دانشیار دکتر محسن علی آبادی

دکترای مهندسي بهداشت حرفه ای

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

ايميل:

mohsen.aliabadi@umsha.ac.ir

آدرس :

همدان-  خيابان شهيد فهميده- دانشگاه علوم پزشکي همدان - دانشکده بهداشت-کدپستی 6517838736

تلفن دفتر:

08138380025 و  داخلی (113) 08138380090

رزومه آموزشي پژوهشي(CV)

 

 

دانشیار دکتر مصطفی لیلی

http://rchs.umsha.ac.ir/uploads/lili_7471_51593.jpg

دکترای مهندسي بهداشت محيط

معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت

ايميل:

m.leili@umsha.ac.ir

آدرس :

همدان-  خيابان شهيد فهميده- دانشگاه علوم پزشکي همدان - دانشکده بهداشت-کدپستی 6517838736

تلفن دفتر:

08138380025 و  داخلی (133) 08138380090

رزومه آموزشي پژوهشي(CV)

 

 

مهندس حمید رضا احسانی

کارشناسی ارشد محیط زیست

معاون اداری و مالی دانشکده بهداشت

ايميل:

Hr.ehsani@umsha.ac.ir

آدرس :

همدان-  خيابان شهيد فهميده- دانشگاه علوم پزشکي همدان - دانشکده بهداشت-کدپستی 6517838736

تلفن دفتر:

08138380025

رزومه آموزشي پژوهشي(CV)

 

 

استاد دکتر رستم گلمحمدي

دکترای مهندسي محيط زيست

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

ايميل:

golmohamadi@umsha.ac.ir

آدرس :

همدان-  خيابان شهيد فهميده- دانشگاه علوم پزشکي همدان - دانشکده بهداشت-کدپستی 6517838736

تلفن دفتر:

داخلی (131) 08138380090

رزومه آموزشي پژوهشي(CV)

 

 

استاد دکتر رضا شکوهی

دکترای مهندسي بهداشت محیط

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

ايميل:

reza.shokohi@umsha.ac.ir

آدرس :

همدان-  خيابان شهيد فهميده- دانشگاه علوم پزشکي همدان - دانشکده بهداشت-کدپستی 6517838736

تلفن دفتر:

داخلی (138) 08138380090

رزومه آموزشي پژوهشي(CV)

 

 

استاد دکتر محمد رضا سمرقندی

 

دکترای مهندسي بهداشت محیط

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

ايميل:

mr.samarghandi@umsha.ac.ir

 

آدرس :

همدان-  خيابان شهيد فهميده- دانشگاه علوم پزشکي همدان - دانشکده بهداشت-کدپستی 6517838736

تلفن دفتر:

داخلی (138) 08138380090

رزومه آموزشي پژوهشي(CV)

 

 

استاد دکتر بابک معینی

http://sph.umsha.ac.ir/uploads/moeini_6066.bmp

دكتراي تخصصي آموزش بهداشت   

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

ايميل:

babak.moehni@umsha.ac.ir

آدرس :

همدان-  خيابان شهيد فهميده- دانشگاه علوم پزشکي همدان - دانشکده بهداشت-کدپستی 6517838736

تلفن دفتر:

داخلی (139) 08138380090

رزومه آموزشي پژوهشي(CV)

 

 

استاد دکتر عبدالمطلب صید محمدی

http://isid.research.ac.ir/repo/Person/a9z4goin99bw5h.jpg

دکترای مهندسي بهداشت محیط

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

ايميل:

sidmohammadi@umsha.ac.ir

آدرس :

همدان-  خيابان شهيد فهميده- دانشگاه علوم پزشکي همدان - دانشکده بهداشت-کدپستی 6517838736

تلفن دفتر:

داخلی (139) 08138380090

رزومه آموزشي پژوهشي(CV)

 

 

استادیار دکتر محمد بابامیری

دکتراي روانشناسی سازمانی و صنعتی

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

ايميل:

mohammad.babamiri@gmail.com

آدرس :

همدان-  خيابان شهيد فهميده- دانشگاه علوم پزشکي همدان - دانشکده بهداشت-کدپستی 6517838736

تلفن دفتر:

داخلی (136) 08138380090

رزومه آموزشي پژوهشي(CV)

 

 

خانم زهره خشنودی

 

کارمند دانشکده بهداشت

کارشناس حسابداری

آدرس :

همدان-  خيابان شهيد فهميده- دانشگاه علوم پزشکي همدان - دانشکده بهداشت-کدپستی 6517838736

تلفن دفتر:

08138380025

 

خانم ندامهدوی

 

دانشجو PHDارگونومی دانشکده بهداشت

دکترای ارگونومی

ايميل:

Nmahdavi1i@yahoo.com

آدرس :

همدان-  خيابان شهيد فهميده- دانشگاه علوم پزشکي همدان - دانشکده بهداشت-کدپستی 6517838736

تلفن دفتر:

08138380025

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved