صفحه اصلی > دانشجویی-فرهنگی > کمیته ها و تشکل ها > انجمن علمی دانشجویان > اعضا 
اعضا
  نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی ایمیل

بابک رنجبران

(دبیر انجمن)

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار Babak.ranjbaran.brnj@gmail.com

روژین سلیم زاده

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط

Rozhi.zhin@gmail.com

  یاسمن میرزا بیگی کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط  
  محمد میرزایی کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  
  سروش عسگری کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط  

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved