صفحه اصلی > دانشجویی-فرهنگی > کمیته ها و تشکل ها > انجمن علمی دانشجویان > اعضا 
اعضا

اعضا انجمن علمی دانشکده بهداشت

 

نام و نام خانوادگی

جنسیت

شماره دانشجویی

شماره همراه

رشته تحصیلی

نام انجمن

سرگروه

ملیت

مقطع

سال ورود

نیمسال

معدل نیمسال

پست الکترونیک

احمد مهری

مرد

981796002

09373448006

مهندسی بهداشت حرفه ای

انجمن علمی بهداشت

دبیر

ایرانی

دکترا

98

اول

17

Ahmadmehri10@gmail.com

بهداد بهمنی

مرد

9717663004

09186099740

مهندسی بهداشت محیط

انجمن علمی بهداشت

نایب دبیر

ایرانی

کارشناسی

97

اول

17.42

Behdadbahmani77@yahoo.com

محدثه صدری

زن

981712004

09392807369

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

انجمن علمی بهداشت

آموزش

ایرانی

کارشناسی ارشد

98

اول

19.41

Mohadese.sdr.1997@gmail.com

رامین رحمانی

مرد

971731006

09143445397

مهندسی بهداشت حرفه ای

انجمن علمی بهداشت

پزوهش

ایرانی

کارشناس ارشد

97

اول

16.03

1raminrahmani@gmail.com

 

محمد میرزایی

مرد

971764016

09162928660

مهندسی بهداشت حرفه ای

انجمن علمی بهداشت

فرهنگی

ایرانی

کارشناسی

97

اول

15.02

Mohammadqqmirzaee77@gmail.com

فاطمه جولانی

زن

981764008

09196182485

مهندسی بهداشت حرفه ای

انجمن علمی بهداشت

روابط عمومی

ایرانی

کارشناسی

98

اول

16.32

www.fateme.jolani@gmail.com

 

فاطمه بهرامی

زن

981731010

09020587048

بهداشت حرفه ای

انجمن علمی بهداشت

مالی

ایرانی

کارشناس ارشد

98

اول

19

f.bahrami@edu.umsha.ac.ir

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved