صفحه اصلی > اداری-مالی > کارکنان 
کارکنان

واحد امور عمومی

سرپرست امور عمومی: سجاد بیات                         مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت اجرایی

نمونه وظایف:

1.                  تقسیم و ارجاع کار به واحدهای تحت سرپرستی

2.                  تظارت و کنترل امور واحدهای کارگزینی، حسابداری، دبیرخانه و غیره

3.                  شرکت در جلسات و پیگیری امور زیر نظر ریاست و معاونت اداری مالی دانشکده

 

واحد حسابداری

رئیس حسابداری: آقای مجتبی مهرشاد                                مدرک تحصیلی: فوق لیسانس حسابداری

نمونه وظایف:

1.                  بررسی حسابهای درآمدی دانشکده و کنترل آنها.

2.                  تهیه و بررسی ترازنامه مالی و مغایرت بانکی.

3.                  نظارت و کنترل انبار و اموال دانشکده.

4.                  کنترل بودجه و اعتبارات.

5.                  رسیدگی به اسناد مالی.

 

واحد کارگزینی

مسئول واحد کارگزینی: رویا دشتکی                              مدرک تحصیلی: کارشناسی

نمونه وظایف:

1.                  صدور احکام کارگزینی، بررسی خلاصه اطلاعات پرسنلی و امور مربوط به مرخصی­ها و امور مربوط به ارتقاء مرتبه و رتبه و ارزیابی عملکرد پرسنلی

2.                  بررسی و انجام امور بازنشستگی و از کار افتادگی کارکنان و ارجاع به اداره امور بازنشستگان

3.                  پاسخ نامه­ های ارجاع شده به واحد پیگیری بخشنامه­ های مربوطه

4.                  کلیه امور مربوط به اعضاء هیأت علمی (تنظیم قرارداد تمام وقت جغرافیایی ، امور مربوط به قرارداد­های اعضاء هیأت علمی قراردادی و پیمانی و ....)

 

واحد خدمات

مسئول خدمات: بابک پیروزی                                       مدرک تحصیلی: فوق دیپلم مدیریت          

نمونه وظایف:

1.                  انجام امور مربوط به بیمه ساختمان و تجهیزات دانشکده.

2.                  نظارت بر انجام خدمات عمومی دانشکده.

3.                  انجام امور بیمه تکمیلی کارکنان.

 

واحد تدارکات و کارپردازی

مسئول تدارکات: مصطفی فریدونی                                   مدرک تحصیلی: لیسانس

نمونه وظایف:

1.                  جمع آوری درخواست های خرید دانشکده.

2.                  خرید وسائل، تجهیزات و ملزومات اداری بر اساس آیین نامه­ ها و قوانین جاری.

3.                  تنظیم اسناد هزینه تدارکات.

 

واحد دبیرخانه

مسئول واحد دبیرخانه: رویا اشتراتی                 مدرک تحصیلی: دیپلم

نمونه وظایف:

1-                تحویل نامه از دبیرخانه مرکزی، تفکیک نامه­ ها ، کلاسمان نمودن نامه­ ها و پرینت نامه­ ها.

2-                انجام امور تایپ نامه­ های اداری.

3-                ارسال مرسولات و محمولات تحویل و توزیع میان افراد و واحدهای درونی و بیرونی و سایر سازمانها.

مسئول دفتر

کارشناس: تهمینه بابائی                                       مدرک تحصیلی: لیسانس

نمونه وظایف:

1-                پاسخگوئی و راهنمایی مراجعین.

2-                پاسخگوئی به تلفن متقاضیان داخلی و خارجی.

3-                برنامه­ ریزی و هماهنگی جهت برگزاری جلسات.

4-                برنامه­ ریزی قرار ملاقاتهای مدیران مافوق و پیگیری جهت تحقق آنها.

5-                دریافت و ارسال فاکس­های مرتبط با فعالیتهای کاری.

6-                 پیگیری کارهای محوله مدیران تا حصول نتیجه.

7-                دریافت نامه­ های درون سازمانی و نامه­ های برون سازمانی.

8-                ثبت مراجعات حضوری ارباب رجوع و ارائه گزارش.

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved