صفحه اصلی > اداری-مالی > تماس 
تماس

نام و نام خانوادگی سمت داخلی  شماره مستقیم
مهندس احسانی معاونت اداري و مالي 184 26- 38380025

خانم مینایی - خانم خورشيدي - خانم وفاجو

دبیرخانه 185 ----

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved