صفحه اصلی > آموزش مجازی > کمیته نظارت و ارزشیابی آموزش مجازی 
کمیته نظارت و ارزشیابی آموزش مجازی

کمیته نظارت و ارزشیابی آموزش مجازی

اعضای کمیته

دکتر فرشید قربانی شهنا: ریاست دانشکده

دکتر محسن علی­ آبادی: معاون آموزشی

دکتر مصطفی لیلی: معاون تحصیلات تکمیلی

دکتر یونس محمدی: معاون پژوهشی

مهندس حمیدرضا احسانی: معاون اداری مالی

دکتر عبدالرحمان بهرامی: مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه­ای

دکتر محمدرضا سمرقندی: مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه­ای

دکتر جلال پورالعجل: مدیر گروه اپیدمیولوژی

دکتر جواد فردمال: مدیر گروه آمار زیستی

دکتر رشید حیدری مقدم: مدیر گروه ارگونومی

دکتر ایرج محمدفام مدیر گروه HSE

دکتر یدالله حمیدی: مدیر گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت

دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی: مدیر گروه بهداشت عمومی

دکتر امین دوستی ایرانی: مسئول EDO دانشکده

مهندس ابراهیم چاوشی: مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشکده

خانم مهدسه صدری: نماینده دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آقای عرفان رضائی: نماینده دانشجویان مقطع کارشناسی

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved