صفحه اصلی > آموزش مجازی > دستورالعمل ها و شیوه نامه های آموزش مجازی 
دستورالعمل ها و شیوه نامه های آموزش مجازی

دستورالعمل­ ها و شیوه ­نامه های مرتبط با آموزش مجازی

ردیف

عنوان

فایل

1

شیوه نامه ارائه فرایندهای آموزشی در دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی کشور برای سال تحصیلی 1399-1400

 

2

دستورالعمل ارزشیابی مستمر فعالیت هاي آموزشی                 

 

3

شیوه نامه آموزش غیر حضوري دانشکده بهداشت

 

4 دستورالعمل آزمایشگاه مجازی

5  کلیات شیوه نامه برگزاری آزمونهای برخط در دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved