صفحه اصلی > ریاست > روسای سابق 
روسای سابق

 روسای قبلی دانشکده بهداشت از سال تاسیس  تاکنون :

1-دکتر غلامحسین صدری طی سالهای 1365 تا 1368

2-مهندس مانی طی سالهای 1368 تا 1370

3- دکتر حقیقی طی سالهای 1370 تا 1371

4- دکتر عباس زمانیان طی سالهای 1371 تا 1373

5- دکتر غلامحسین صدری طی سالهای 1373 تا 1380

6- دکتر حسین محجوب  طی سالهای  1380 تا 1382

7- دکتر احمد جنیدی جعفری  طی سالهای  1382 تا 1383

8-دکتر محمد تقی صمدی طی سالهای 1383 تا 1384

9-دکتر رستم گلمحمدی طی سالهای 1384 تا 1392

10-دکتر حسین محجوب  طی سالهای 1392 تا 1396

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved