صفحه اصلی > دانشجویان جدیدالورود > تقویم آموزشی -آموزش تحصیلات تکمیلی 
تقویم آموزشی -آموزش تحصیلات تکمیلی
تقویم نیمسال اول سالتحصیلی (1400-1399)

آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت

مقطع

آغاز و پایان آموزش

برگزاری امتحان

کارشناسی ارشد ترم 3

و

دکتری تخصصی ترم 3

و

 MPH ترم 1و3

1399/06/15

لغایت

1399/10/11

1399/10/13

لغایت

1399/10/25

کارشناسی ارشد ترم 1

1399/08/17

لغایت

1399/11/23

1399/11/25

لغایت

1399/12/07

 

تقویم آموزشی دانشجویان سالتحصیلی 1400-99

مقطع دکتری تخصصی PhD

ورودی نیمسال اول 400-99

نیمسال دوم

تاریخ انتخاب واحد

1400/02/08 لغایت 1400/02/09

تاریخ شروع کلاس ها 1400/02/10

تاریخ حذف و اضافه

1400/02/14 لغایت 1400/02/15

تاریخ پایان کلاسها

1400/05/10

تاریخ شروع امتحانات

1400/05/16 لغایت 1400/05/31

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved