صفحه اصلی > معاونت آموزشی > تقویم آموزشی 
تقویم آموزشی

 تقویم تحصیلی  نیمسال تابستان 1400  دانشگاه ها و مؤسسات عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

مدت آموزش

تاریخ  انتخاب واحد

آغاز و پایان آموزش

مدت و تاریخ برگزاری امتحانات

نیمسال

تابستان

6 هفته

شنبه 1400/04/12

لغایت

یکشنبه1400/04/13

شنبه 1400/04/26

لغایت

5 شنبه 1400/06/11

 

شنبه 1400/06/13

لغایت

پنجشنبه 1400/06/18

 

تقویم تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سال تحصیلی 1400-1399

(برای کلیه ورودیها به جز 99)

 

مدت آموزش

تاریخ انتخاب واحد

آغاز و پایان آموزش

حذف و اضافه

حذف اضطراری

مدت و تاریخ برگزاری امتحانات

تعطیلات بین دو نیمسال

نیمسال

دوم

17 هفته

شنبه 04/11/99

لغایت

جمعه 10/11/99

شنبه 04/11/99

لغایت

پنج شنبه 08/03/1400

شنبه 25/11/99

لغایت

یکشنبه 26/11/99

شنبه 07/02/1400

لغایت

یکشنبه 08/02/1400

شنبه 17/03/1400

لغایت

پنج شنبه 10/04/1400

12/04/1400

لغایت

24/04/1400

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved