دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

 

 

   دانلود : fehrest1.pdf           حجم فایل 250 KB
   دانلود : flow2.pdf           حجم فایل 80 KB
   دانلود : flow1.pdf           حجم فایل 76 KB
   دانلود : form_darkhast_sahm_mojri.pdf           حجم فایل 62 KB
   دانلود : آیین_نامه_اجرایی_ارتباط_با_صنعت.pdf           حجم فایل 4392 KB
   دانلود : معرفی10_دفتر_ارتباط_با_صنعت_و_جامعه.pdf           حجم فایل 333 KB
   دانلود : توانمندی_گروه_مدیریت.pdf           حجم فایل 110 KB
   دانلود : توانمندی_گروه_محیط.pdf           حجم فایل 121 KB
   دانلود : توانمندی_گروه_آمار.pdf           حجم فایل 120 KB
   دانلود : توانمندی_گروه_عمومی.pdf           حجم فایل 115 KB
   دانلود : توانمندی_گروه_حرفه_ای.pdf           حجم فایل 139 KB