صفحه اصلی > مقالات علمي > مقالات گروه بهداشت حرفه ای  
مقالات گروه بهداشت حرفه ای

 

1. Abedi, K.,  Ghorbani-Shahna, F., Bahrami, A., Jaleh, J., Yarahmadi, R. (2015). Effect of TiO2-ZnO/GAC on by-product distribution of CVOCs decomposition in a NTP-assisted catalysis system. Polish Journal of Chemical Technology. Volume 17, Issue 1, P 32–40, ISSN (Online) 1899-4741

2. Heidari, M., Bahrami, A., Ghiasvand, A. R., Emam, M. R., Shahna, F. G., & Soltanian, A. R. (2015). Graphene packed needle trap device as a novel field sampler for determination of perchloroethylene in the air of dry cleaning establishments. Talanta, 131, 142-148.

3.Abedi, K., Ghorbani-Shahna, F., Jaleh, B., Bahrami, A., Mousavi, S., Haddadi, R., & Gandomi, M. (2014). Decomposition of chlorinated volatile organic compounds (CVOCs) using NTP coupled with TiO< sub> 2/GAC, ZnO/GAC, and TiO< sub> 2–ZnO/GAC in a plasma-assisted catalysis system. Journal of Electrostatics.

4.  Attari, S. G., Bahrami, A., Shahna, F. G., & Heidari, M. (2014). Solid-phase microextraction fiber development for sampling and analysis of volatile organohalogen compounds in air. Journal of Environmental Health Science and Engineering, 12(1), 123.

5.Abedi, K., Ghorbani-Shahna, F., Jaleh, B., Bahrami, A., & Yarahmadi, R. (2014). Enhanced performance of non-thermal plasma coupled with TiO2/GAC for decomposition of chlorinated organic compounds: influence of a hydrogen-rich substance. Journal of Environmental Health Science and Engineering,12(1), 119.

6.Zeverdegani, S. K., Bahrami, A., Shahna, F. G., Rismanchian, M., & Heidari, M. (2014). Determination of Toluene by Needle Trap Micro-Extraction with Carbon Nanotube Sol-Gel and Polydimethylsiloxane Sorbents. Analytical Letters, 47(13), 2165-2172.

7.Assari, M. J., Rezaee, A., Jafari, A. J., & Bahrami, A. (2014). Development of a novel setup for direct colorimetric visualization of elemental mercury vapor adsorption on colloidal gold nanoparticles. Iranian Journal of Health, Safety and Environment, 1(3), 111-116.

8. Zeverdegani, S. K., Bahrami, A., Rismanchian, M., & Shahna, F. G. (2014). Analysis of xylene in aqueous media using needletrap microextraction with a carbon nanotube sorbent. Journal of separation science.

9. Sadeghi, F., Bahrami, A., & Fatemi, F. (2014). The Effects of Prioritize Inspections on Occupational Health Hazards Control in Workplaces in Iran. Journal of Research in Health Sciences, 14(4).

10. Assari, M. J., Rezaee, A., Jonidi Jafari, A., & Bahrami, A. (2013). Optimization of a Novel Setup for an On-Line Study of Elemental Mercury Adsorption by Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometry. Journal of research in health sciences, 13(1), 37-42.

11. Heidari, M., Bahrami, A., Ghiasvand, A. R., Shahna, F. G., & Soltanian, A. R. (2013). A needle trap device packed with a sol–gel derived, multi-walled carbon nanotubes/silica composite for sampling and analysis of volatile organohalogen compounds in air. Analytica chimica acta, 785, 67-74.

12.Sakhvidi, M. J. Z., Bahrami, A. R., Ghiasvand, A., Mahjub, H., & Tuduri, L. (2013). SPME-based air sampling method for inhalation exposure assessment studies: case study on perchlorethylene exposure in dry cleaning. Environmental monitoring and assessment, 185(6), 4933-4941.

13.Moghadam, R. M., Bahrami, A., Ghorbani, F., Mahjub, H., & Malaki, D. (2013). Investigation of qualitative and quantitative of volatile organic compounds of ambient air in the Mahshahr Petrochemical Complex in 2009. Journal of Research in Health Sciences, 13(1), 69-74.

14.Aliabadi, M., Golmohammadi, R., Ohadi, A., Mansoorizadeh, Z., Khotanlou, H., & Sarrafzadeh, M. S. (2014). Development of an Empirical Acoustic Model for Predicting Reverberation Time in Typical Industrial Workrooms Using Artificial Neural Networks. Acta Acustica united with Acustica, 100(6), 1090-1097.

15.Mohammadfam, I., Bastani, S., Esaghi, M., Golmohamadi, R., & Saei, A. (2014). Evaluation of Coordination of Emergency Response Team through the Social Network Analysis Case Study: Oil and Gas Refinery. Safety and Health at Work.

16.Aliabadi, M., Golmohammadi, R., & Mansoorizadeh, M. (2014). Objective approach for analysis of noise source characteristics and acoustic conditions in noisy computerized embroidery workrooms. Environmental monitoring and assessment, 186(3), 1855-1864.

17.Golmohammadi, R., Giahi, O., Aliabadi, M., & Darvishi, E. (2014). An Intervention for Noise Control of Blast Furnace in Steel Industry. Journal of Research in Health Sciences, 14(4).

18.Aliabadi, M., Golmohammadi, R., Khotanlou, H., Mansoorizadeh, M., & Salarpour, A. (2013). Development of a Noise Prediction Model Based on Advanced Fuzzy Approaches in Typical Industrial Workrooms. Journal of research in health sciences, 14(2), 157-162.

19.Mohammadfam, I., Kalatpour, O., Golmohammadi, R., & Khotanlou, H. (2013). Developing a process equipment failure knowledge base using ontology approach for process equipment related incident investigations. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 26(6), 1300-1307.

20.Aliabadi, M., Golmohammadi, R., Mansoorizadeh, M., Khotanlou, H., & Ohadi, A. (2013). Development of an empirical model for noise prediction in typical industrial workrooms based on artificial neural networks. Noise & Vibration Worldwide, 44(10), 9-21.

21.Monazzam-Esmaeelpour, M. R., Hashemi, Z., Golmohammadi, R., & Zaredar, N. (2013). A Passive Noise Control Approach Utilizing Air Gaps with Fibrous Materials in the Textile Industry. Journal of research in health sciences, 14(1), 46-51.

22.Golmohammadi, R., Mohammadi, H., Bayat, H., Habibi Mohraz, M., & Soltanian, A. R. (2013). Noise Annoyance Due to Construction Worksites. Journal of research in health sciences, 13(2), 201-207.

23.Aliabadi, M., Golmohammadi, R., Mansoorizadeh, M., Khotanlou, H., & Ohadi Hamadani, A. (2013). An empirical technique for predicting noise exposure level in the typical embroidery workrooms using artificial neural networks. Applied Acoustics, 74(3), 364-374.

24.Mohammadfam, I., Kalatpour, O., Golmohammadi, R., & Khotanlou, H. (2013). Developing an ontological explosion knowledge base for business continuity planning purposes. Journal of business continuity & emergency planning, 7(1), 77-86.

25. O Kalatpour, I Mohammadfam, R Golmohammadi, H Khotanlou, (2013).Technological Emergency Planning Through An Ontology Oriented Approach. International Journal of Engineering Research and Applications 3 (4), 96-103

26.Afshari, D., Motamedzade, M., Salehi, R., & Soltanian, A. R. (2014). Continuous assessment of back and upper arm postures by long-term inclinometry in carpet weavers. Applied ergonomics, 45(2), 278-284.

27. Afshari, D., Motamedzade, M., Salehi, R., & Soltanian, A. R. (2013). The impact of ergonomics intervention on trunk posture and cumulative compression load among carpet weavers. Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation.

28. Motamedzade, M., & Moghimbeigi, A. (2012). Musculoskeletal disorders among female carpet weavers in Iran. Ergonomics, 55(2), 229-236.

29.Mohammadi, H., Motamedzade, M., Faghih, M. A., Bayat, H., Mohraz, M. H., & Musavi, S. (2012). Manual material handling assessment among workers of Iranian casting workshops. International journal of occupational safety and ergonomics: JOSE, 19(4), 675-681.

30. Motamedzade, M., Faghih, M. A., Golmohammadi, R., Faradmal, J., & Mohammadi, H. (2012). Effects of physical and personal risk factors on sick leave due to musculoskeletal disorders. International journal of occupational safety and ergonomics: JOSE, 19(4), 513-521.

31. Motamedzade, M. (2012). Ergonomics intervention in an Iranian tire manufacturing industry. International journal of occupational safety and ergonomics: JOSE, 19(3), 475-484.

32. Mahmoudi, S., Ghasemi, F., Mohammadfam, I., & Soleimani, E. (2014). Framework for Continuous Assessment and Improvement of Occupational Health and Safety Issues in Construction Companies. Safety and health at work, 5(3), 125-130.

33.Mohammadfam, I., Nikoomaram, H., Lotfi, F. H., Mansouri, N., Rajabi, A. A., & Mohammadfam, F. (2014). Development of a Decision-Making Model for Selecting and Prioritizing Accident Analysis Techniques in Process Industries. Journal of Scientific & Industrial Research, 73(8), 517-520.

34.Aliabadi, M. M., Naderi, G., Shahtaheri, S. J., Forushani, A. R., Mohammadfam, I., & Jahangiri, M. (2014). Mechanical and barrier properties of XNBR-clay nanocomposite: a promising material for protective gloves. Iranian Polymer Journal, 23(4), 289-296.

35. Aliabadi, M. M., Naderi, G., Shahtaheri, S. J., Forushani, A. R., Mohammadfam, I., & Jahangiri, M. (2014). Transport properties of carboxylated nitrile butadiene rubber (XNBR)-nanoclay composites; a promising material for protective gloves in occupational exposures. Journal of Environmental Health Science and Engineering, 12(1), 51.

36.Shirali, G. A., Mohammadfam, I., & Ebrahimipour, V. (2013). A new method for quantitative assessment of resilience engineering by PCA and NT approach: A case study in a process industry. Reliability Engineering & System Safety, 119, 88-94.

37. Mohammadfam, I., Saraji, G. N., Kianfar, A., & Mahmoudi, S. (2013). Developing the health, safety and environment excellence instrument. Iranian journal of environmental health science & engineering, 10(1), 1-5.

38.Mahmoudi, S., Mohammadfam, I., & Mortaza, H. R. Evaluation of Accident Proneness among Iranian Manufacturing Industries: Results and Perspectives. Journal of Engineering Research and Applications (IJERA) ISSN, 2248, 9622.

39.Azadeh, A., Rouhollah, F., Davoudpour, F., & Mohammadfam, I. (2013). Fuzzy modelling and simulation of an emergency department for improvement of nursing schedules with noisy and uncertain inputs. International Journal of Services and Operations Management, 15(1), 58-77.

40. Samarghandi, M. R., Babaee, S. A., Ahmadian, M., Asgari, G., Ghorbani Shahna, F., & Poormohammadi, A. (2014). Performance Catalytic Ozonation over the Carbosieve in the Removal of Toluene from Waste Air Stream. Journal of Research in Health Sciences, 14(2).

41. Hoseinzadeh, E., Samarghandi, M. R., Ghorbani Shahna, F., & Chavoshi, E. (2013). Isoconcentration mapping of particulate matter in Hamedan intercity bus stations. Water and Environment Journal, 27(3), 418-424.

42. Ghorbani Shahna, F., Golmohamadi, R., & Shahidi, R. (2013). Study on the Performance of Wet Electroscrubber in Purifying Airborne Particles. Journal of research in health sciences, 13(2), 135-142.

43.  Amjadsoroudi, H., Bahrami, A., & Fardmal, J. (2013). Assessing Electrocyclone Performance in Collecting Smaller than 1 µm Silica Airborne Particles. Iranian Journal of Health and Environment, 6(1), 45-54.

44. Dariush Maleki Rohollah Maghsoodi Moghadam, Abdulrahman Bahrami, Farshid Ghorbani, Hossein Mahjub. (2013), Investigation of Qualitative and Quapounds of Ambient Air in the Mahshahr Petrochemical Complex In 2009. 13(1), 69-74

45.Omid Giahi,Ebrahim Darvishi,Mohsen Aliabadi, (2014). The efficacy of radiant heat controls on workers heat stress around the blast furnace of a steel industry, WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation

46.M Aliabadi, M Fereidan, M farhadian, L Tajik, (2013) Determination the effect of worker exposure conditions on the risk of hearing loss in noisy industrial workroom using Cox proportional hazard model, The International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE)

47. Farhadian, M., Moghimbeigi, A., & Aliabadi, M. (2013). Mapping the Obesity in Iran by Bayesian Spatial Model. Iranian journal of public health, 42(6), 581.

48.Zaeimdar, M., Nasiri, P., Taghdisi, M., Abbaspour, M., Arjmandi, R., & Kalatipor, O. (2013). Determining proper strategies for health, safety, security and environmental (HSSE) management system. Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 45(3), 399-406.

49. Kalatpoor, O., Goshtasp, K., & Khavaji, S. (2011). Health, safety and environmental risk of a gas pipeline in an oil exploring area of Gachsaran. Industrial health, 49(2), 209-214.

50.Zare Sakhvidi, M. J., Mirzaei Aliabadi, M., Sakhvidi, F. Z., Halvani, G., Morowatisharifabad, M. A., Tezerjani, H. D., & Firoozichahak, A. (2014). Occupational Cancer Risk Perception in Iranian Workers. Archives of environmental & occupational health, 69(3), 167-171.

51.Golbabaei, F., Zakerian, S. A., DEHAGHI, B. F., GHAVAMABADI, L. I., Gharagozlou, F., ALIABADI, M. M., & Hematjo, R. (2014). Heat Stress and Physical Capacity: A Case Study of Semi-Profes-sional Footballers. Iranian Journal of Public Health, 43(3), 355-361.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir