صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > معاونت تحقیقات و فناوری > ارزيابي دروني گروه های آموزشی 
ارزيابي دروني گروه های آموزشی

با توجه به اين كه گروه آموزشي به عنوان زير نظام دانشگاه به حساب مي آيد و بهبود كيفيت دانشگاه وابسته به بهبود كيفيت گروه آموزشي آن مي باشد به ويژه گروه هاي علوم پايه كه اساس و پايه ديگر گروه هاي آموزشي دانشگاه مي باشد ارزيابي دروني در اين گروه ها گامي موثر در رشد كيفي نظام آموزش عالي خواهد بود.

ارزيابي دروني فرايندي است كه در آن اعضاي هيات علمي گروه قضاوت قابل ملاحظه اي را در خصوص عملكرد خود به عمل مي آورند و تعيين مي كنند كه در تفكرات جاري براي كيفيت در چه جايگاهي قرار دارند و در نهايت از نتايج حاصله به عنوان داده هايي براي تحليل نقاط قوت و ضعف و ارائه پيشنهادات و برنامه ريزي در جهت بهبود فعاليت هاي آينده استفاده مي نمايند.

فرایند ارزيابي دروني گروه های آموزشی دانشکده

ارزيابي دروني در قالب يك چهارچوب نظام دار و قابل انعطاف در سه مرحله عمده به شرح زير انجام مي گيرد.

مرحله اول: تدوين ملاك ها، نشانگرها و استانداردها

در اين مرحله مقدمات انجام ارزيابي و شرايط لازم جهت اجرا مهيامي گردد در اين مرحله اقدامات زير صورت مي گيرد.

-آشنا كردن اعضاء گروه يا ضرورت ، فلسفه و فرايند ارزيابي دروني

- تشكيل كميته راهبردي ارزيابي دروني متشكل از 3 تا 5 نفر عضو هيات علمي

- تصريح و شفاف سازي رسالت و اهداف گروه آموزش

- تعيين عوامل، ملاك ها و نشانگرهاي مورد ارزيابي و توافق در خصوص آنها بين اعضاء هيات علمي

- تعيين الزامات قضاوت (سطح مطلوب يا استانداردها) در باره كيفيت نشانگرها

مرحله دوم با گردآوري و تجزيه و تحليل داده ها

در اين مرحله با توجه به اهداف و شرايط تعيين شده اقدام به اجراي ارزيابي مي گردد.

در اين مرحله هر يك از اعضاي كميته راهبردي مسئوليت اجراي يك قسمت از آن را به عهده خواهد گرفت . اقداماتي كه در اين مرحله صورت مي گيرد عبارتند از :

- طراحي و تدوين ابزار گردآوري داده ها

- جمع آوري ، تنظيم واستخراج داده ها

- تجزيه و تحليل ، تفسير و قضاوت در مورد داده ها

مرحله سوم : تدوين گزارش و پيگيري نتايج حاصل از ارزيابي :

هر يك از اعضاي كميته راهبردي نتايج بررسي هاي خود ار در قالب گزارشي تهيه نموده و در كميته به اطلاع ساير اعضاء مي رسانند. سپس پيش نويس گزارش اوليه در اختيار كليه اعضاء هيات علمي گروه قرار مي گيرد. اين گزارش در جلسه اي كه كليه اعضاء هيات علمي حضور دارند مورد بررسي قرار خواهد گرفت و پس از تصويب، گزارش نهايي تدوين مي گردد.

-مدير گروه براساس نتايج حاصل از انجام ارزيابي دروني و نمايان شدن نقاط قوت و ضعف اقدام به برنامه ريزي جهت بهبود وضعيت گروه مي نمايد . در مرحله تدوين گزارش نهايي پيشنهادات به منظور رفع نارسائي هاي گروه و ارتقاء كيفيت در سه سطح طبقه بندي مي گردد:

- پيشنهادات مربوط به گروه آموزشي

- پيشنهادات مربوطه به دانشكده

- پيشنهادات مربوط به دانشگاه

 

   گزارش  ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده در سال 1398 و اهداف مبتنی بر آن:

  1.  گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
  2. گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
  3. گروه آموزشی بهداشت عمومی
  4. گروه آموزشی اپیدمیولوژی
  5. گروه آموزشی ارگونومی
  6. گروه آموزشی آمارزیستی
  7. گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
  8. گروه آموزشی سلامت، ایمنی و محیط زیست

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir