دفتر توسعه آموزش EDO

 

 

         دانشگاه علوم پزشكي همدان-دانشكده بهداشت

دفتر توسعه آموزش دانشكده بهداشت ( Educational Development Office: EDO)

تعریف :

 دفتر توسعه آموزش ( Educational Development Office: EDO )  به عنوان مغز متفكر دانشكده، مسئوليت   ارتقاء کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکردهای آن و در راستای سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش EDC  ، معاونت آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع، عمدتا به امر بهبود کیفی آموزش، برنامه ریزی آموزشی و درسی ، آموزش اساتید ، ارزشیابی و آموزش مداوم می پردازد.

هدف کلی :

 توسعه و ارتقاء کیفی آموزش دردانشكده بهداشت

اهداف اختصاصی :

1- بهینه سازی و توسعه کیفی برنامه های آموزشی و درسی

2- تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی

3- فرآیند ارزشیابی اعضاء هیئت علمی و بازخورد نتایج آن

4- هدایت ، سازماندهی و حمایت  برامر پژوهش درحوزه آموزش

5- جلب مشارکت و همکاری دانشجویان فعال و علاقمند

6- هدایت و ارتقاء کیفی آزمونهای تئوری و عملی

7- تقویت برنامه های آموزش مداوم و نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای مربوطه

* شرح وظائف  كلي:

1-همكاري در ارتقائ توانمندي هاي اعضائ هيئت علمي درزمينه هاي مختلف اموزش علوم پزشكي

2-همكاري در اجرا و ارائه مشاوره در زمينه ارزشيابي اعضائ هيئت علمي

3-ارائه مشاوره در حيطه هاي مختلف فرايند ياددهي يادگيري، اجراي روشهاي نوين  آموزشي وارزشيابي به گروههاي اموزشي و اعضائ هيئت علمي دانشكده

5- شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده

 

 

 

 رئوس فعالیت های  EDO دانشکده بهداشت :

  رئوس فعاليتهاي علمي واجرايي (جاري و آتي)  EDO

1- تدوین و بازنگری برنامه های درسی و کوریکولوم آموزشی

2- تدوین دفترچه راهنمای مطالعاتی دانشجو در دروس مختلف

3- تدوین کارنما ( log book ) جهت دروس عملی دانشجویان

4- توانمندسازی اعضاء هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی

5- همکاری در تدوین برنامه های عملیاتی دانشکده در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه

6- نظارت بر حسن اجرای برنامه های عملیاتی دانشکده و ارائه گزارش ادواری به مراجع ذیربط

7- ارزیابی کیفی آموزش سالانه و ترمی اساتید و بازخورد نتایج آن

8- ارزیابی درونی گروه های آموزشی و ارزیابی بیرونی با همکاری  EDC

9- تهیه و تدوین نقاط قوت ، ضعف  ، فرصت ها و تهدیدهای (SWOT ) واحدهای دانشکده

10- تجزیه و تحلیل و بررسی روایی و پایایی آزمونهای تئوری و عملی

11- همکاری و همسویی با مرکز توسعه آموزش دانشگاه

12- تعیین اولویت های پژوهشی در امر آموزش و هدایت اساتید به انجام پژوهش در حیطه آموزشی

13- برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز اساتید

14- اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید موردنیاز اعضاء هیئت علمی

15- آشنا سازی و ترغیب اساتید به استفاده از روشهای نوین و مؤثر آموزشی

16- تدوین Course Plan

17- تدوین Lesson plan

18- راه اندازی کتابخانه EDO

19- تشکیل آرشیو اسلایدهای مربوط به کارگاه های آموزشی

20- ارایه راهکارهای لازم جهت نهادینه کردن دانشجو محوری در برنامه ریزی آموزشی

21- برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان علاقمند و جلب همکاری آنان

22- ارتقاء فرآیند ارزشیابی اعضاء هیئت علمی

23- ارتقاء ارزشیابی های دانشجویان

24- اجرای ارزشیابی همتایان در مورد تدریس نظری اساتید

25- فعال سازی فضای دفتر توسعه آموزش در سایت دانشکده و به روز رسانی آن

 

 

 

 


 

مدیریت واحد EDO

·        نام و نام خانوادگی : دکتر زهرا چراغی

·        رشته تحصیلی : اپیدمیولوژی

·        مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

·        پست الکترونیک : z.cheraghi@umsha.ac.ir

1-کمیته ارزشیابی :

                      کمیته فرعی : کمیته نظارت بر برگزاری آزمونها

                                               کمیته پایش       

اهداف و شرح وظایف کمیته ارزشیابی:

هدف : ارتقاء بهره وری آموزشی از طریق بهبود عملکرد اساتید و دانشجویان بر مبنای روند ارزشیابی مستمر

وظایف :

1- ارزیابی درونی گروه های آموزشی و فراهم نمودن بازخورد جهت اصلاح کاستی ها

2- ارزشیابی نحوه تدریس و فعالیت های آموزشی اساتید از نظر دانشجویان عمومی و تخصصی

3- ارزشیابی مدیران گروه های آموزشی از نظر معاون آموزشی و اعضاء گروه

4- ارزشیابی اعضاء گروه از نظر مدیر گروه

5- ارزشیابی اعضاء گروه از نظر سایر همکاران گروه

6- ارزشیابی اعضاء گروه از خود ( خود ارزیابی )

7- تهیه ملاک ها و شاخص های معتبر و پایا جهت ارزشیابی

8- تهیه و تدوین پرسشنامه های مختلف جهت فرآیند ارزشیابی

9- گردآوری CV اساتید هر گروه و به روز نمودن آن در پایان هر سال تحصیلی

10- تهیه و تدوین نقاط ضعف ، قوت ، فرصت ها و تهدیدها ( SWOT ) واحدهای دانشکده

11- ارزیابی مستمر برنامه آموزش مداوم

 

 

 اهداف و شرح وظایف کمیته  نظارت بر برگزاری آزمون ها:

هدف: هدایت و ارتقاء کیفی آزمونهای عملی و نظری

وظایف:

1- ارزیابی کیفی سؤالات امتحانی و تحلیل اعتبار آن ها

2- اعتبارسنجی درونی نمرات امتحانی دانشجویان

3- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

4- بازخورد نتایج تحلیل آزمون ها به گروه های آموزشی جهت اصلاح و تجدید نظر در آزمون ها

 

اعضای کمیته ارزشیابی:

-          دکتر امید کلات پور 

-          دکتر علی اکبر فضائلی 

-          دکتر علیرضا سلطانیان

-          دکتر محمدرضا سمرقندی 

-          دکتر مجید معتمدزاده طرقبه

-          دکتر یداله حمیدی

-          دکتر عباس مقیم بیگی 

-          دکتر جواد فردمال

-          دکتر قدرت اله روشنایی

-          دکتر محمدجواد عصاری

-          دکتر محسن علی­آبادی

-          دکتر یونس محمدی

 اعضای کمیته های فرعی :

 اعضای کمیته نظارت بر برگزاری آزمون ها:

دکتر محمدرضا سمرقندی – دکترمجید معتمدزاده – دکتر مجید براتی – دکتر عباس مقیم بیگی – دکتر یونس محمدی- دکتر محسن علی آبادی - دکتر علی اکبر فضائلی

 اعضای کمیته پایش: 

           دکتر امید کلات پور، دکتر علی اکبر فضایلی، دکتر قدرت الله روشنایی، دکتر مصطفی لیلی، دکتر مجید معتمدزاده، دکتر جلال پورالعجل، دکتر بابک معینی

 

 

 

2-کمیته آموزش :

                       کمیته های فرعی :      کمیته تشویق

                                                         کمیته دانشجویان آسیب پذیر

                                                                 کمیته پژوهش در آموزش

 

 

 

 اهداف و وظایف کمیته آموزش:

 نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت علمی

 همکاری در طرح برنامه ریزی کارگاه های آموزشی

 تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه فرایند یاددهی - یادگیری

 طرح و برنامه ریزی کارگاههای آموزشی جهت توسعه فرایند آموزش

 توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی

 توسعه توانایی های اساتید در گسترش روشهای بهینه و نوین آموزش

 

 

 اهداف و وظایف کمیته پژوهش در آموزش

تعيين اولويتهاي پژوهش در حوزه آموزشي

تدارك امكانات كافي جهت جستجوی  مقالات                        

تهيه آرشيو مقالات و تحقيقات آموزشي

تشويق اعضاء هيات علمي به انجام تحقيقات آموزشي
             
تدارك برنامه هاي ژورنال كلاب در زمينه مسائل آموزشي

 اطلاع رساني در زمينه سايتها و ارتباطات آموزشي

 

اعضای کمیته آموزش :

-          دکتر عبدالمطلب صید محمدی

-          دکتر محمد مهدی هزاوه ای

-          دکتر قربان عسگری

-          دکتر فرشید قربانی شهنا

-          دکتر مجید براتی

-          دکتر محمد بابامیری

-          دکتر علیرضا رحمانی

-          دکتر سعید بشیریان

-          دکتر مصطفی لیلی

-          دکتر فروزان رضاپور شاهکلایی

-          دکتر شهره امدادی

-          دکتر مریم فرهادیان

 

         اعضای کمیته های فرعی

·      اعضای کمیته تشویق:

 دکتر فروزان رضاپور شاهکلایی – دکتر مریم فرهادیان – دکتر مصطفی لیلی –دکترمصطفی میرزایی- دکتر یونس محمدی – دکتر محمد بابامیری  

·     اعضای کمیته دانشجویان آسیب پذیر:

  دکتر شهره امدادی – دکترمحمد بابامیری – دکتر قربان عسگری –دکتر مریم فرهادیان – دکتر یداله حمیدی - دکتر فرشید قربانی شهنا – دکتر جلال پورالعجل

                      کمیته پژوهش در آموزش :

               دکتر مجید براتی- دکتر عبدالمطلب صید محمدی- دکتر محمد جواد عصاری- دکتر یونس محمدی-    دکتر لیلی تاپاک- دکتر یدااله حمیدی- دکتر مصطفی میرزایی

 

 

 

3-کمیته دانشجویی :

  اهداف و وظایف کمیته دانشجویی:

-         شناسایی دانشجویان مستعد و تشویق جهت عضویت در کمیته

-         برگزاری جلسات هم اندیشی بین اعضای هیات علمی و دانشجویان

-          گسترش نواوری، خلاقیت و ابداع در دانشجویان مستعد

-          

اعضای کمیته دانشجویی :

-          دکتر بابک معینی   

-          دکتر قربان عسگری   

-          دکتر منوچهر کرمی  

-          دکتر مصطفی میرزایی علی آبادی

-          دکتر لیلی تاپاک

 

 4- کمیته کاربست نتایج تحقیقات

 اهداف و وظایف کمیته کاربست نتایج تحقیقات:

اشاعه کاربست یافته های پژوهشی خاتمه یافته در حوزه سالمت - زمینه سازی برای حل مسائل و موانع ساز صنایع ، نهادها ، ادارات و سازمان های شهرستان و افزایش و بهبود کیفیت فعالیت های آنها با بهره گیری از یافته های پژوهشی - اشاعه یافته های پژوهشی متناسب با وضعیت مخاطبان به منظور افزایش دانش و مهارت آنان برای تصمیم گیری مناسب - استفاده از یافته های پژوهشی قابل کاربرد در برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیران شرح وظایف - بررسی پژوهش های انجام شده و تصمیم گیری در مورد مناسب ترین راه کاربرد یا اشاعه یافته های آنها - تصمیم گیری در مورد اشاعه یافته های پژوهشی - کاربست نتایج تحقیق و پیگیری بازخورد آن در گروه مخاطب

 

 اعضای کمیته کاربست نتایج تحقیقات:   دکتر منوچهر کرمی، دکتر اکرم کریمی، دکتر قربان عسگری،  دکتر عباس مقیم بیگی، دکتر یدااله حمیدی، دکتر محسن علی آبادی