فرمها و فایل ها

فرم نظرسنجی مدیرگروه درباره اعضاء هیئت علمی

فرم نظرسنجی مدیرگروه توسط اعضاء هیئت علمی

فرم نظرسنجی از فعالیت های مدیران گروه ها توسط معاون آموزشی دانشکده

فرم نظرسنجی دانشجویان در مورد گروه(مدیر، اعضاء هیئت علمی، فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه)

فرم نظرسنجی اعضاء گروه از فعالیت های آموزشی و پژوهشی و اجرایی گروه

فرم نظرسنجی دانشجویان در مورد امکانات و تجهیزات دانشکده

فرم نظرسنجی اعضاء هیئت علمی از امکانات و تجهیزات دانشکده

فرم ارزشیابی فعالیت اساتید راهنمای دانشکده