صفحه اصلی > برنامه ترمی گروه ارگونومی 
برنامه ترمی گروه ارگونومی

برنامه ترمي دوره ارشد ارگونومي

ترم اول

ترم دوم

 

نام درس

نام استاد/گروه

تعداد واحد

نام درس

نام استاد/گروه

تعداد واحد

کلیات ارگونومی (پیش: ندارد)

دکتر قاسمی

1

روانشناسی در ارگونومی (پیش: روانشناسی عمومی)

دکتر بابامیری

1

فیزیولوژی کار (پیش: تشریح و فیزیولوژی انسانی)

دکتر حیدری­مقدم

2

(1 به 1)

روش­های تحقیق در علوم بهداشتی (پیش: آمار تحلیلی)

گروه اپیدمیولوژی

(دکتر کرمی)

1

بیومکانیک شغلی (پیش: تشریح و فیزیولوژی انسانی)

دکتر عنبریان

2

(5/1 نظری به 5/0)

ارگونومی محیطی

دکتر علی­آبادی

2

(5/1 نظری، 5/0 عملی)

زبان تخصصی (پیش: ندارد)

دکتر قاسمی

2

خطای انسانی و ایمنی سیستم­ها

دکتر کلات پور

2

(5/1 نظری به 5/0)

سیستم­های اطلاع رسانی پزشکی

(پیش: ندارد)

گروه کتابداری

(دکتر امیری)

1

(5/0 به 5/0)

روش­های ارزیابی در ارگونومی

(پیش: فیزیولوژی کار، بیومکانیک، آنتروپومتری)

دکتر حیدری­مقدم، دکتر عنبریان، دکتر قاسمی

4

(3 تئوری و 1 عملی)

آمار تحلیلی (پیش: ریاضات عمومی)

گروه آمار

(دکتر فردمال)

1

آنتروپومتری (تشریح و فیزیولوژی انسانی)

دکتر قاسمی

1

(5/0 نظری، 5/0 عملی)

تشریح و فیزیولوژی انسانی (پیش: ندارد)

دکتر حیدری­ مقدم

3

(2 نظری، 1 عملی)

 

 

 

روانشناسی عمومی (پیش: ندارد)

دکتر بابامیری

2

 

 

 

جمع واحد

14 ­واحد

جمع واحد

 

11 واحد

ترم سوم

 

ترم چهارم

 

نام درس

نام استاد/گروه

تعداد واحد

نام درس

 

تعداد واحد

ماکروارگونومی

دکتر بابامیری

1

پایان نامه

 

5

ارگونومی شناختی (پیش: روانشناسی در ارگونومی)

دکتر بابامیری

2

(1.5 نظری به 0.5)

 

 

 

ارگونومی طراحی (پیش: اصول و مبانی ارگونومی، بیومکانیک شغلی، آنتروپومتری)

دکتر عراقچیان

2

(1 به 1)

آشنایی با بیماری­های اسکلتی عضلانی

دکتر حیدری­مقدم

1

مباحث ويژه در ارگونومي (پیش: ندارد)

دکتر قاسمی

1

 

 

 

اقتصاد ارگونومی

دکتر فضائلی

1

 

 

 

جمع واحد

 

8 واحد

جمع واحد

 

37

برنامه ترمي دوره PhD ارگونومي

 

ترم اول

ترم دوم

 

نام درس

نام استاد/گروه

تعداد واحد

نام درس

نام استاد/گروه

تعداد واحد

ارگونومي در طراحی (پیش­نیاز: ندارد)

دکتر عراقچیان

2

(1 به 1)

بیومکانیک (پیش­نیاز: تشریح و فیزیولوژی انسانی)

دکتر عنبریان

2

طراحی مطالعات آزمایشگاهی (پیش­نیاز: ندارد)

گروه آمار

2

مهندسی شناختی (پیش­نیاز: روانشناسی کار و ارگونومی)

دکتر بابامیری

2

(1 به 1)

آنتروپومتری (پیش­نیاز: تشریح و فیزیولوژی انسانی)

دکتر حیدری­مقدم

دکتر عنبریان

2

(1 به 1)

روش­های دستگاهی در ارزیابی ارگونومی (پیش­نیاز: تشریح و فیزیولوژی انسانی)

دکتر حیدری­مقدم

دکتر عنبریان

2

(1 به 1)

عوامل رفتاری در پیشگیری از آسیب (پیش­نیاز: ندارد)

دکتر کلات پور

دکتر بابامیری

2

ماکروارگونومي (پیش­نیاز: روانشناسی کار و ارگونومی)

دکتر محمدفام

دکتر حمیدی

2

(1 به 1)

 

 

 

مدلسازی و شبیه سازی در ارگونومی (پیش­نیاز: ندارد)

دکتر گل­محمدی (مسئول درس)

2

(1 به 1)

جمع واحد

8 ­واحد

جمع واحد

 

10 واحد

ترم سوم

 

ترم چهارم

 

نام درس

نام استاد/گروه

تعداد واحد

نام درس

نام استاد/گروه

تعداد واحد

تحلیل پیشرفته وضعیت و حرکات بدن (پیش­نیاز: ندارد)

دکتر حیدری­مقدم

دکتر عنبریان

2

امتحان جامع

 

 

ارزیابی عملکرد انسانی (پیش­نیاز: روانشناسی کار و ارگونومی)

دکتر بابامیری

2

(1 به 1)

پایان نامه (پیش­نیاز: تمامی دروس دوره)

 

20

مدلها و روش­های ارزیابی استرس شغلی (پیش­نیاز: روانشناسی کار و ارگونومی)

دکتر بابامیری

2

 

 

 

سمینار (پیش­نیاز: ندارد)

دکتر حیدری مقدم

2

مباحث ويژه در ارگونومي (پیش­نیاز: ندارد)

دکتر حیدری مقدم

1

جمع واحد

 

9 واحد

جمع واحد

 

47واحد

             

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir