صفحه اصلی > برنامه ترمی گروه ارگونومی > برنامه ترمی دکترای ارگونومی 
برنامه ترمی دکترای ارگونومی

برنامه ترمی دانشجویان دکتری (PhD) ارگونومی

نیمسال اوّل

ردیف

نام درس

پیش نیاز

تعداد واحد

1

ارگونومی در طراحی

-           

2

2

طراحی مطالعات آزمایشگاهی

-

2

3

آنتروپومتری

تشریح و فیزیولوژی انسانی

2

4

عوامل رفتاری در پیشگیری از آسیب

-

2

جمع واحد

8 واحد

نیمسال دوّم

ردیف

نام درس

پیش نیاز

تعداد واحد

1

بیومکانیک

تشریح و فیزیولوژی انسانی

2

2

مهندسی شناختی

روانشناسی کار و ارگونومی

2

3

روش های دستگاهی در ارزیابی ارگونومی

تشریح و فیزیولوژی انسانی

2

4

ماکرو ارگونومی

روانشناسی کار و ارگونومی

2

5

مدلسازی و شبیه سازی در ارگونومی

-

2

جمع واحد

10 واحد

نیمسال سوّم

ردیف

نام درس

پیش نیاز

تعداد واحد

1

تحلیل پیشرفته وضعیت و حرکات بدن

-

2

2

ارزیابی عملکرد انسانی

روانشناسی کار و ارگونومی

2

3

مدلها و روش های ارزیابی استرس شغلی

روانشناسی کار و ارگونومی

2

4

سمینار

-

2

5

مباحث ویژه در ارگونومی

-

1

جمع واحد

9 واحد

نیمسال چهارم

ردیف

نام درس

پیش نیاز

تعداد واحد

1

پایان نامه

-

20 واحد

جمع کل واحد های دوره

47 واحد

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir