صفحه اصلی > برنامه ترمی دکترای ارگونومی 
برنامه ترمی دکترای ارگونومی

برنامه ترمی دوره  PhD ارگونومی

ترم اول

 

ترم سوم

نام درس

 

نام استاد/گروه

تعداد واحد

نام درس

نام استاد / گروه

تعداد واحد

ارگونومی در طراحی

 

دکتر عراقچیان

2

تحلیل پیشرفته وضعیت و

حرکات بدن

دکتر حیدری مقدم

دکتر عنبریان

2

طراحی مطالعات آزمایشگاهی

گروه آمار

2

ارزیابی عملکرد انسان

دکتر حمیدی

کتر بابامیری

2

مباحث ویژه در ارگونومی

 

دکتر معتمدزاده

1

مدل ها و روش های

ارزیابی استرس شغلی

دکتر بابامیری

2

آنتروپومتری

 

دکتر حیدری مقدم

دکتر عنبریان

2

سمینار

 

2

عوامل رفتاری در پیشگیری از آسیب

دکتر محمدفام

دکتربابامیری

2

 

 

 

جمع واحد

 

9 واحد

جمع واحد

8 واحد

ترم دوم

 

ترم چهارم

نام درس

 

نام استاد /گروه

تعداد واحد

 

امتحان جامع

بیومکانیک

 

دکتر عنبریان

2

مهندسی شناختی

 

دکتر بابامیری

2

ترم پنجم

روش های دستگاهی در ارزیابی ارگونومی

دکتر حیدری مقدم

دکتر عنبریان

2

پایان نامه

 

20واحد

ماکروارگونومی

 

دکتر معتمدزاده

2

 

مدلسازی و شبیه سازی در

ارگونومی

دکتر معتمدزاده

دکتر گلمحمدی

2

جمع واحد

 

10 واحد

جمع واحد

47 واحد

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir