برنامه دروس كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي

 

طرح درس کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای


ردیف

کد درس

                نام درس                   

تعداد واحد

نظری

عملی

جمع

1

11

ارزشيابي آلاينده هاي هوا        

2

1

3

2

21

مهندسی فاكتورهاي انسانی کاربردی(1)

1.5

0.5

2

3

18

طراحي سيستم هاي كنترل صدا و ارتعاش در صنعت

2

1

3

4

13

سم شناسی شغلي

2

-

2

5

14

 

-

-

-

6

15

بيماريهاي ناشي از كار

1.5

0.5

2

7

14

سم شناسی شغلي کاربردی

-

1

1

8

17

طراحي سيستم هاي كنترل گرما،
سرما و رطوبت

2

1

3

9

12

طر احي سيستم هاي كنترل آلاينده هاي هواي محيط كار

2

1

3

10

08

روش تحقيق در علوم بهداشتي

2

-

2

11

20

طراحي روشنايي در محيط كار

0.5

0.5

1

12

16

ايمني در محيط كار

1

1

2

13

07

آشنایی با سیستم هاي اطلاع رسانی پزشکی

0.5

0.5

1

14

19

حفاظت در برابر پرتوها در محيط كار

0.5

0.5

1

15

23

مدل سازي در بهداشت حرفه اي

1

1

2

16

22

مهندسي فاكتورهاي انساني كاربردي 2

1

1

2

17

10

آمار حياتي و استفاده از نرم افزارهاي رايانه اي

1

1

2

18

24

پایان نامه

-

5

5

جمع

-

5

5

جمع کل واحدها

20.5

16.5

37