صفحه اصلی > جلسات دفاع پایان نامه 
جلسات دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ارگونومی

نام دانشجو:زهرا پشوتن      استاد راهنما :  دکتر فخرالدین قاسمی

عنوان پایان نامه :  تتدوین روشی جهت تعیین احتمال خطا‌ی انسانی با رویکرد SLIM

زمان :    شنبه 1399/05/11  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

نام دانشجو:خدیجه عزتی رستگار      استاد راهنما : دکتر بابک معینی

عنوان پایان نامه :  تأثیر مداخلات پیشگیری کننده از خشونت به منظور ارتقای سلامت روان در زنان باردار مناطق حاشیه نشین شهر همدان

زمان :    یکشنبه 1399/04/08  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:رزاق رحیم پور      استاد راهنما : دکتر عبدالرحمن بهرامی

عنوان پایان نامه : توسعه یک روش استخراج نوین بر پایه روش ریز استخراج با جاذب های انباشته شده به همراه جاذب با چارچوب فلزی-آلی برای تعیین مقدار ترانس ، ترانس موکونیک و مندلیک اسید در نمونه های ادرار

زمان :    یکشنبه 1399/04/01  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشداپیدمیولوژی

نام دانشجو:هادی باقری      استاد راهنما : دکتر زهرا چراغی

عنوان پایان نامه : پیش بینی میزان بروز ماهانه بروسلوزیس در ایران با استفاده از تحلیل سری زمانی و داده کاوی بین سالهای 1388 لغایت 1397

زمان :    دوشنبه 1399/03/26  ساعت 14:30                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:روح اله پروری      استاد راهنما : دکتر فرشید قربانی شهنا

عنوان پایان نامه : حذف اتیل بنزن از هوا توسط سیستم تلفیقی پلاسمای غیرحرارتی- فوتوکاتالیست g-C3N4/EM/a-Fe2O3 تحت تابش نور مرئی

زمان :    شنبه 1399/03/24  ساعت 15                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه MPH مدیریت اصلاحات و نظام سلامت

نام دانشجو: فریبا امیری     استاد راهنما : دکتر یداله حمیدی

عنوان پایان نامه : بررسی همبستگی بین رتبه اعتباربخشی حوزه بهداشت حرفه ای با حوادث شغلی، کیفیت زندگی کاری و سلامت عمومی پرسنل بیمارستانهای دانشگاه های علوم پزشکی همدان

زمان :    دوشنبه 1399/02/29  ساعت 11                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه MPH مدیریت اصلاحات و نظام سلامت

نام دانشجو: الهه سوری     استاد راهنما : دکتر یداله حمیدی

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با آمادگی پذیرش تحول و سطح مشارکت کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی همدان 1397

زمان :    دوشنبه 1399/02/29  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو: مرضیه عباسی نیا     استاد راهنما : دکتر ایرج محمدفام

عنوان پایان نامه :  تدوین و ارائه یک رویکرد کنترل خطاهای انسانی مبتنی برتلفیق روش های ارزیابی کمی و کیفی خطاهای انسانی، آنالیز شبکه های اجتماعی با تکیه بر اصول تولید ناب

زمان :    دوشنبه 1399/02/22  ساعت 9                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو: شیوا سوری     استاد راهنما : دکتر عبدالرحمن بهرامی

عنوان پایان نامه : تدوین روشی مبتنی بر نمونه برداری تله سوزنی پر شده با جاذب چارچوب فلزی-آلی، جهت تعیین مقدار بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن (BTEX) و ترکیبات چند حلقه ای آروماتیک (PAHS) در نمونه های هوا

زمان :    شنبه 1399/02/20  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

نام دانشجو: فتانه مریدی     استاد راهنما : دکتر منوچهر کرمی

عنوان پایان نامه : بررسی کیفیت داده های ایمن سازی واکسن های پنتاوالان1و MMR2 وبرآورد پوشش آنها در کودکان زیر 7 سال شهرستان خرم آباد طی سال 1397

زمان :    دوشنبه 1399/02/15  ساعت 14                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:زهرا تارین      استاد راهنما : دکتر فرشید قربانی شهنا

عنوان پایان نامه :  بررسی اثر تغییرات هندسی و ساختاری بر عملکرد سیلیکون

زمان :    یکشنبه 1399/01/31  ساعت 9                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:پژمان محمدی      استاد راهنما : دکتر فرشید قربانی شهنا

عنوان پایان نامه : سنتز و بهینه سازی کمپلکس X-SrTiO3/RGO جهت حذف فتوکاتالیستی ترکیبات آلی فرار در نورمرئی و تلفیق آن با پلاسمای غیر حرارتی

زمان :    شنبه 1399/01/30  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه MPH مدیریت و اصلاحات نظام سلامت

نام دانشجو:بهمن گلزار خجسته      استاد راهنما : دکتر مصطفی لیلی- دکتر علی بیکمرادی

عنوان پایان نامه :  بررسی الزامات و چالش های نظارت و کنترل اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذائی در زمینه بهداشت محیط به روش SWOT و ارائه استراتژی های مناسب در شهر همدان، سال 1397

زمان :    یکشنبه 1398/11/27  ساعت 15:30                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو:ناهید نویدجوی      استاد راهنما : دکتر علیرضا رحمانی

عنوان پایان نامه : بررسی کارآیی پیل سوختی میکروبی سه محفظه ای جهت تولید جریان الکتریسیته و حذف ازت آمونیاکی و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی از محیط های آبی

زمان :    یکشنبه 1398/11/27  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

نام دانشجو:محمد کردستانی     استاد راهنما : دکتر ایرج محمدفام

عنوان پایان نامه : ارزیابی و مدیریت ریسک های HSE به روش شاخص خطر وزن شده ایمنی(SWeHI) در پالایشگاه گاز ایلام و ارائه راهکارهای کنترلی مناسب

زمان :    یکشنبه 1398/11/20  ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته آموزش بهداشت

نام دانشجو:فاطمه محمدی فاخر     استاد راهنما : دکتر سعید بشیریان

عنوان پایان نامه : بررسی الگو و عوامل مرتبط با سوءمصرف مواد مخدر در بین زنان معتاد استان لرستان بر مبنای مدل پرسید

زمان :    یکشنبه 1398/11/13  ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

نام دانشجو:زهرا پیرمحمدی     استاد راهنما : دکتر عبدالرحمن بهرامی

عنوان پایان نامه : توسعه یک روش استخراج نوین بر پایه ریز استخراج با جاذب های انباشته شده با چارچوب فلزی-آلی برای تعیین مقدار مخلوط ایزمری متیل هیپوریک اسید در نمونه های ادرار

زمان :    دوشنبه 1398/10/23  ساعت 9صبح                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

نام دانشجو:مصطفی پرچمی محمود      استاد راهنما : دکتر امید کلات پور

عنوان پایان نامه : تجزیه و تحلیل الزامات و آموزش (TTRAM) در تیم های پاسخ اضطراری آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان

زمان :    یکشنبه 1398/10/22  ساعت 15                             مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکترای تخصصی بهداشت محیط

نام دانشجو:موسی حسام      استاد راهنما : دکتر محمد تقی صمدی

عنوان پایان نامه : سنجش آلاینده های آلی فرار (BTEX) در هوای آزاد ، بررسی تأثیر مواجهه بر روی نشانگرهای زیستی و عملکرد سیستم تنفسی و ارزیابی ریسک مواجهه در ساکنین شهر تبریز

زمان :    یکشنبه 1398/10/22  ساعت 10 صبح                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:محسن مهدي‌نيا      استاد راهنما : آقای دکتر ایرج محمدفام

عنوان پایان نامه : ارائه چارچوبي براي بهبود عملكرد ايمني بر اساس متغير‌هاي پيش‌بيني كننده آگاهي موقعيّتي

زمان :    یکشنبه 1398/10/08  ساعت 15:30                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری (Ph.D) در رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

نام دانشجو:نوشین سلیمی      استاد راهنما :  خانم دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی

عنوان پایان نامه : بررسي برنامه ها و سياست هاي موجود در زمينه پيشگيري از خشونت در مدارس و اثر بخشي يك برنامه مداخله اي بر رفتارهاي پرخاشگرانه در دانش آموزان ابتدايي شهر كرمانشاه

زمان :    یکشنبه 1398/09/24  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری (Ph.D) در رشته آمار زیستی

نام دانشجو:اقبال زندکریمی      استاد راهنما :  دکتر عباس مقیم بیگی

عنوان پایان نامه : برآورد نیرومند در مدل‌سازی توأم داده های همبسته پواسون با صفر زیادی و بقا

زمان :    چهارشنبه 1398/09/06  ساعت 15                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

نام دانشجو:فریبا دانشور       استاد راهنما :  دکتر رضاپور

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل مرتبط با باورها و عملکرد مادران در پیشگیری از آسیب های ناشی از حوادث نوزادان نارس مراجعه کننده به بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان فاطمیه با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی در شهرستان همدان در سال 1398

زمان :    یکشنبه 1398/08/26  ساعت 17                            مکان : سالن اجتماعات دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری (Ph.D) در رشته آمار زیستی

نام دانشجو:فاطمه سروی      استاد راهنما :  دکتر عباس مقیم بیگی

عنوان پایان نامه : برآورد از نوع GEE برای رگرسیون پواسون تعمیم‌یافته خوشه‌بندی‌شده با صفر انباشته

زمان :    چهارشنبه 1398/08/22  ساعت 11                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه پیش دفاع پایان نامه برای دریافت درجه دکتری (Ph.D) در رشته آمار زیستی

نام دانشجو:محمد مقدسی امیری      استاد راهنما :  دکتر جواد فردمال

عنوان پایان نامه : بسط مدل رگرسیون بردار پشتیبان برای داده های همبسته

زمان :    یکشنبه 1398/08/12  ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

نام دانشجو:سمیه معروفی      استاد راهنما : دکتر علیرضا رحمانی

عنوان پایان نامه : بررسی کارایی فرآیندهای الکترو پرسولفات سه بعدی با کاتالیزور کربن فعال گرانولی در حذف رنگ اسید آبی 113 از محیط¬های آبی

زمان :    دوشنبه 1398/07/22  ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد ارگونومی

نام دانشجو:سهیلا شریفی      اساتید راهنما : دکتر رشید حیدری مقدم - دکتر محمد بابا میری

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه مواجهه – پاسخ بین عدم توازن تلاش – پاداش با اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران

زمان :    دوشنبه 1398/07/15  ساعت 11:30                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای

نام دانشجو:ابراهیم درویشی      استاد راهنما : دکتر رستم گلمحمدی

عنوان پایان نامه : مطالعه اثرات غیرشنوایی مواجهه شغلی با ترازهای متوسط صدا بر مبنای روش‌های تحلیل رگرسیونی دز-پاسخ

زمان :    دوشنبه 1398/07/08  ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد در رشته آموزش بهداشت

نام دانشجو:حسین گودرزی       استاد راهنما : آقای دکتر مجید براتی

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل مرتبط با تبعیت از رژیم درمانی در بین بیماران مبتلا به پرفشاری خون شهر بروجرد بر اساس الگوی ارتقاء سلامت پندر

زمان :    چهارشنبه 1398/07/03  ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد در رشته آمار زیستی

نام دانشجو:حدیث چترآبگون       استاد راهنما : دکتر علیرضا سلطانیان

عنوان پایان نامه : ساخت شبکه تنظیم بیان ژن با استفاده از شبکه های بیزین

زمان :    چهارشنبه 1398/06/27  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه MPH در رشته مدیریت پیشگیری و کنترل اعتیاد

نام دانشجو: دکتر هما سرپوش      استاد راهنما : دکتر یونس محمدی

عنوان پایان نامه : تعیین شیوع اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و بررسی رابطه آن با پیامد درمان در بیماران مبتلا به سل ثبت شده در شهرستان همدان از سال 1390 تا 1396

زمان :    یکشنبه 1398/06/31  ساعت 15                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

نام دانشجو:میترا دوگونچی      استاد راهنما : دکتر سعید بشیریان

عنوان پایان نامه : طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه مداخله‌ای تئوری محور در ارتقای رفتار غربالگری سرطان پستان در زنان شاغل دانشگاه علوم پزشکی همدان

زمان :    سه شنبه 1398/07/02  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اپیدمیولوژی

نام دانشجو:بهرام حشمتی      استاد راهنما : دکتر یونس محمدی

عنوان پایان نامه : بررسی روند مرده زایی در ایران طی سالهای 1385 تا 1395

زمان :    دوشنبه 1398/07/01  ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اپیدمیولوژی

نام دانشجو:لیلا مرادی      استاد راهنما : جناب آقای دکترپورالعجل

عنوان پایان نامه : پیشگیری اولیه از سرطان معده با اولویت¬بندی عوامل خطر قابل اجتناب: مطالعه مرور ساختار یافته و متاآنالیز چند عاملی

زمان :    دوشنبه 1398/07/01  ساعت 15                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته آموزش بهداشت

نام دانشجو:مریم بخشی نیا       استاد راهنما :  دکتر سعید بشیریان

عنوان پایان نامه : بررسي عوامل مرتبط با انجام فعاليت فيزيكي در بين دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر اليگودرز براساس مدل بزنف

زمان :    سه شنبه 1398/06/26  ساعت 17                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:رضا آقابابایی طالخونچه       استاد راهنما :  آقای دکتر فرشید قربانی شهنا

عنوان پایان نامه :  حذف کاتالیستی دی اکسید نیتروژن توسط نانو ذرات نیکل- پلاتین حمایت شده بر روی نانو لوله‌های کربنی چند دیواره

زمان :    شنبه 1398/06/30  ساعت 11                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بهداشت محیط

نام دانشجو:انسیه کمیجانی       استادان راهنما :  دکتر قربان عسگری - دکتر محمد خزایی

عنوان پایان نامه :  ارائه شاخص جدید ارزیابی کیفیت آبهای بطری شده و طراحی نرم افزار تعیین شاخص کیفیت آب بطری شده

زمان :    یکشنبه 1398/06/31  ساعت 9                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

نام دانشجو:سیده طاهره نوع پسنداصیل       استاد راهنما :  خانم دکتر فروزان رضاپور شاه کلائی

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر رفتارهاي پیشگیری از غرق شدگی در دانش آموزان دوره اول متوسطه ، با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده، دراستان گیلان، سال 1397

زمان :    یکشنبه 1398/06/24  ساعت 17                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:شیوا سپهری       استاد راهنما :  دکتر محسن علی آبادی

عنوان پایان نامه :  بررسی اثرات مواجهه همزمان صدا و شرایط دمایی بر عملکرد شناختی، پاسخ های فیزیولوژیکی و آسایش محیطی در شرایط آزمایشگاهی

زمان :    سه شنبه 1398/06/26  ساعت 15                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

نام دانشجو:مرضیه شیری       استاد راهنما :  دکتر بابک معینی

عنوان پایان نامه :  اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر اضطراب و استرس زنان باردار حاشیه شهر همدان

زمان :    سه شنبه 1398/06/26  ساعت 16                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:زهرا قلیچی زاوه      استاد راهنما :  دکتر عبدالرحمن بهرامی - دکتر فرشید قربانی شهنا

عنوان پایان نامه :  کاربرد نمونه برداری تله سوزنی انباشته شده با جاذب XAD2 و کامپوزیت پلی آنیلین در نمونه برداری از نفتالین و فنانترن از نمونه های هوا

زمان :    شنبه 1398/06/23  ساعت 15                            مکان : اتاق کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

پایان نامه برای دریافت درجه MPH در رشته مدیریت پیشگیری و کنترل اعتیاد

نام دانشجو:دکتر شراره نیک سیر       استاد راهنما :  دکتر منوچهر کرمی

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه مصرف اوپیوم با ابتلا به سرطان معده: یک مطالعه مورد-شاهدی

زمان :    دوشنبه 1398/06/25  ساعت 15                            مکان : اتاق کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

نام دانشجو:فهیمه باقری       استاد راهنما :  دکتر بابک معینی - دکتر عفت السادات مرقاتی خوئی

عنوان پایان نامه :  طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه ارتقادهنده سلامت جنسی در بین زوجین شهر اصفهان: یک مطالعه ترکیبی تئوری محور

زمان :    چهارشنبه 1398/06/06  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس معاونت تحقیقات و فناوری

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ارگونومی

نام دانشجو:حميد سعيدنیا      استاد راهنما :  دکتر اميد کلات پور

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر ادراک از عدم توازن تلاش-پاداش بر روی زمان واکنش و شاخص میزان بازیابی از خستگی (فیزیکی) در آتش نشان ها

زمان :    یکشنبه 1398/04/23  ساعت 9                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ارگونومی

نام دانشجو:جواد غلامیان      استاد راهنما : دکتر رشید حیدری مقدم

عنوان پایان نامه :  بررسی ارتباط بین سطح فعالیت فیزیکی، ظرفیت انجام کار فیزیکی، سن فیزیولوژیکی و استرس شغلی با شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین کارکنان امور عمومی دانشکده بهداشت اصفهان

زمان :    دوشنبه 1398/04/17  ساعت 10                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بهداشت گرايش ارگونومی

نام دانشجو:مریم اسدی      استاد راهنما : دکتر ایرج محمدفام

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر مداخله ارگونومی مشارکتی بر عملکرد ایمنی پرستاران دریکی از بیمارستان‌های بهداشت و درمان صنعت نفت

زمان :    یکشنبه 1398/04/16  ساعت 11                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:رضا اسمعیلی      استادان راهنما : دکتر مصطفی میرزایی علی آبادی -دکتر ایرج محمدفام

عنوان پایان نامه : شناسایی و ارزیابی خطای انسانی با استفاده از تکنیک SPAR-H BBN در عملیات پیگرانی شرکت انتقال گاز همدان

زمان :    یکشنبه 1398/04/16  ساعت 15:30                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته آمار زیستی 

نام دانشجو:جواد حسینی                        استاد راهنما : آقای دکتر قدرتاله روشنایی

عنوان پایان نامه : مقایسه روشهای تحلیل دادههای طولی و کاربرد آن در مدل‎سازي  شاخص‌های بهداشتي

زمان :    یکشنبه 1398/02/15  ساعت 11:30                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه پیش دفاع از پایان نامه جهت دریافت دکترای (PhD) مهندسی بهداشت حرفه­ ای

نام دانشجو: مسعود شفیعی مطلق                      استاد راهنما :  آقای دکتر گلمحمدی

عنوان پایان نامه : برآورد شاخص‌های مواجهه با صدا بر اساس شرایط آکوستیکی و استرین‌های نوروفیزیولوژیک در دفاتر باز اداری به‌منظور کنترل مواجهه شاغلین

زمان :    دوشنبه 1397/10/24  ساعت 15                            مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه پیش دفاع از پایان نامه جهت دریافت دکترای (PhD) مهندسی بهداشت حرفه­ ای

نام دانشجو: طالب عسکری پور                      استاد راهنما : دکتر مجید معتمد زاده

عنوان پایان نامه : مطالعه تاثیر دمای رنگ منابع روشنایی بر هوشیاری و عملکرد شناختی در طول روز  با استفاده از معیارهای ذهنی و عینی

زمان :    دوشنبه 1397/10/03  ساعت 11                            مکان : اتاق کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: مهرداد نادری                       استاد راهنما : دکتر امید کلات پور

عنوان پایان نامه :تعیین نیازهای آموزشی تیم پاسخ به شرایط اضطراری با استفاده از آنالیز بحرانیت وظایف و مقایسه با استانداردهای HAZWOPER و NFPA 1001 در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

زمان :         یکشنبه      97/7/29  ساعت :  16                                  مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: جمال احمدپور                    استاد راهنما :  دکتر جلال پورالعجل

عنوان پایان نامه :بررسی شیوع اختلال استفاده آسیب­زا از اینترنت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه­های علوم پزشکی کشور

زمان :         سه شنبه      97/4/26ساعت :  16                                  مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری در رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

نام دانشجو: مرضیه اتوگرا   ----   استاد راهنما : خانم دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی  ----  اساتید مشاور :دکتر سید محمد مهدی هزاوه ئی ودکتر جلال پورالعجل

عنوان پایان نامه :  تحلیل اجرای دوره آموزشی زنان باردار و ارائه یک الگو جهت ارتقای آن با استفاده از چارچوب نقشه برداری مداخله

 

زمان :            دوشنبه     97/4/4     ساعت : 10 صبح                                   مکان : سالن کنفرانس

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو:صفورا کریمی                        استاد راهنما : دکتر ایرج محمدفام و دکتر مصطفی میرزایی علی آبادی

عنوان پایان نامه :ارزیابی خطاهای انسانی در اتاق کنترل شرکت صنعتی پتروشیمی کرمانشاه با استفاده از روش های  CREAM گسترده و Bayesian Network  و ارائه راهكارهاي كنترلي مناسب

 

زمان :         یکشنبه      97/3/27   ساعت :  16                                  مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: محمد یوسفی نیر                        استاد راهنما : دکتر علی اکبر فضائلی

عنوان پایان نامه :ارزیابی کارایی فنی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون توبیت در سال 1396

زمان :         دوشنبه      97/4/23           ساعت :  11/30                                  مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: نسترن خائفی                         اساتید راهنما : دکتر رستم گلمحمدی و دکتر محسن علی آبادی

 

عنوان پایان نامه :ارزیابی و ارائه طرح های کنترل صدا در ایستگاههای تقلیل فشار گاز شهری(TBS)همدان

زمان :           دوشنبه     96/12/21             ساعت :  16-15                                   مکان : سالن آمفی تئاتر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: سمانه سالاری                          اساتید راهنما : دکتر بهرامی   استاد مشاور : دکتر قربانی شهنا

عنوان پایان نامه :کاربرد روش ریز­­استخراج فاز مایع با استفاده از فیبر توخالی جهت استخراج و تعیین مقدار سرب ادرار وخون با روش طیف سنجی جذب اتمی

 

زمان :            یکشنبه     96/12/20             ساعت :  16-15                                   مکان : سالن کنفرانس

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

 

نام دانشجو: سعید جعفری                              استاد راهنما : دکتر فرشید قربانی شهنا       اساتید مشاور : دکتر بهرامی و دکتر کاظمیان

عنوان پایان نامه : طراحی و بهینه سازی کاتالیست های نانو ساختاری با پایه جاذب ZIF-8 , و جذب دینامیک ترکیبات آلی فرار در هوا

 

زمان :            یکشنبه     96/12/13             ساعت :  18-16                                   مکان : سالن کنفرانس

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

نام دانشجو: ناصر فیاضی                              اساتید راهنما : دکتر حمیدی

عنوان پایان نامه : ارزیابی مسائل بهداشتی مدارس شهرستان همدان

 

زمان :            دوشنبه     96/12/2             ساعت :  16-15                                   مکان : سالن کنفرانس

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: فروغ  معزز                                 اساتید راهنما : دکتر رستم گلمحمدی و محسن علی آبادی

عنوان پایان نامه : ارزیابی مواجهه شغلی با صدا و ارائه راهکارهای کنترلی در یک شرکت تایر­سازی

زمان :            دوشنبه     96/7/10             ساعت :  16-15                                   مکان : سالن EDC

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه پیش دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری (PhD) بهداشت حرفه ای

نام دانشجو:جمشید رحیمی                        اساتید راهنما : دکتر رستم گلمحمدی و دکتر ایرج محمدفام

عنوان پایان نامه : مطالعه تاثير صداي شغلي بر عملكرد ذهني كاركنان اتاق كنترل

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو : مجید موانیه ای                   اساتید راهنما : دکتر امیر صادقی

عنوان پایان نامه : ارتباط بین استرس شغلی با مشارکت وخلاقیت پرسنل واحدهای بهداشتی شبکه بهداشت و درمان بهار در سال 1395

زمان :           دو شنبه     96/6/27                                        ساعت :  10-9                                مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

نام دانشجو : مریم فیض عارفی                   اساتید راهنما : دکتر فرشید قربانی

عنوان پایان نامه : پالایش بخارات voc با استفاده از نانوکامپوزیتMno2/Al2O3/Fe2O3   پوشش شده بر روی زئولیت ZSM-5

زمان :            شنبه     96/6/25                                        ساعت : 10-9                       مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

نام دانشجو : قباد احمدی دوست                   اساتید راهنما : دکتر محمد رضا سمر قندی

عنوان پایان نامه : بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید­روی نشانده شده بر روی کربن فعال سنتتیک در حضور دی­اکسید­سریم جهت حذف آنتی بیوتیک سفازولین از محلول­های آبی

زمان :            شنبه     96/6/25                                        ساعت :  12-11                                 مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو : یاسمن پوربخشی                       اساتید راهنما : دکتر عبدالرحمن بهرامی

عنوان پایان نامه :ارزیابی کاربرد روش میکرو استخراج فاز جامد با فیبر سرد (CF-SPME)جهت نمونه‌برداری و استخراج 2 و 5- هگزان‌دی‌ان در ادرار

زمان :            شنبه     96/6/25                                        ساعت :  11-10                                 مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

نام دانشجو:میلاد حیدری آرا                       اساتید راهنما :دکتر بابک معینی

عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر برنامه آموزشی بر وضعیت شادکامی سالمندان(60 تا 75) سال مراجعه‌کننده به کانون‌های سالمندی شهر همدان؛کاربرد تئوری حمایت اجتماعی

 

زمان :           سه شنبه     96/6/28             ساعت :  6-5                                  مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه پیش دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری (PhD) بهداشت حرفه ای

نام دانشجو: لیلا تاجیک                         اساتید راهنما :دکتر عبدالرحمان بهرامی و دکتر علیرضا غیاثوند

عنوان پایان نامه : طراحی یک سیستم جدید سردکننده در ريزاستخراج فاز جامد جهت نمونه‌برداری و استخراج ترکیبات فرار در هوا و ادرار

 

زمان :            دوشنبه     96/6/20             ساعت :  12-11                                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه پیش دفاع از پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری (PhD) بهداشت حرفه ای

 

نام دانشجو: اسماعیل سلیمانی                         استاد راهنما :دکتر عبدالرحمان بهرامی

عنوان پایان نامه :   ارائه يك روش استخراج نوين بر پايه ريز استخراج با جاذب­هاي انباشته به همراه پليمرهاي قالب مولكولي براي تعيين مقدار ترانس،ترانس-موكونيك اسيد و مندليك اسيد از نمونه­ های ادرار

زمان :                   دوشنبه   96/6/20                         ساعت :  11-10                                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : حسین مصطفایی     *         استاد راهنما : دکترسعید بشیریان

عنوان پایان نامه :    بررسی  تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل تصورات تمایلات در پیشگیری از مصرف قلیان در بین دانش آموزان دور دوم متوسطه پسر شهر کرمانشاه

زمان :       یکشنبه   96/3/7*        ساعت :  16    *                                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : حسین مصطفایی     *         استاد راهنما : دکترسعید بشیریان

عنوان پایان نامه :    بررسی  تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل تصورات تمایلات در پیشگیری از مصرف قلیان در بین دانش آموزان دور دوم متوسطه پسر شهر کرمانشاه

زمان :       یکشنبه   96/3/7*        ساعت :  16    *                                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : اصغر پایون     *         استاد راهنما : دکتر مجید معتمد زاده،دکتر رشید حیدری مقدم

عنوان پایان نامه :    بررسی  تأثیر مداخلات ارگونومیک در کاهش ریسک فاکتورهای آسیب‌های اسکلتی-عضلانی در یک صنعت تولیدکننده مواد شوینده

زمان :       یکشنبه 96/02/24*        ساعت :  15                       *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه دکتری :

نام دانشجو : فرهاد قمری      *         استاد راهنما : دکتر عبدالرحمن بهرامی

عنوان پایان نامه : ارزیابی  کاربرد روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبر توخالی جهت آماده سازی وتعیین مقدار متابولیتهای ادراری  مواجهه با BTEX 

زمان :       یکشنبه 96/1/27     *        ساعت :  16                      *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : فواد سعیدی      *         استاد راهنما : دکتر مصطفی میرزایی علی آبادی

عنوان پایان نامه :ارزیابی خطر دستگاههای اکسیژن ساز بیمارستان بعثت سنندج به روشهای HAZOP  و What  if

زمان :       یکشنبه 95/11/10     *        ساعت :  15                       *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه دکتری :

نام دانشجو : مهدی اکبرزاده      *         استاد راهنما : دکتر عباس مقیم بیگی

عنوان پایان نامه :تحلیل پیوستگی ژنتیکی با استفاده از مدل معادلات ساختاری

زمان :       یکشنبه 95/10/5     *        ساعت :  15/5                      *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : راضیه السادات میرمعینی      *         استاد راهنما : دکتر یداله حمیدی

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه مهارت ارتباطی با کیفیت زندکی کاری و انگیزش شغلی کارکنان ستادی مراکز بهداتشی شهرستانهای استان همدان

زمان :       دوشنبه 95/6/29     *        ساعت :  11                       *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : فریبرز نیاستی      *         استاد راهنما : دکتر علی اکبر فضائلی

عنوان پایان نامه :محاسبه هزینه تمام شده خدمات بخش راديولوژي مركز آموزشي و درماني شهيد بهشتي همدان بااستفاده از روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) در سال 1394

زمان :       دوشنبه 95/6/29     *        ساعت : 15        *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : تقی ربانی       *         استاد راهنما : دکتر یداله حمیدی

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه مدیریت دانش با ابعاد فرهنگ سازمانی در معاونت های دانشگاه علوم پزشكي همدان با استفاده از مدل بوکوویتز و ویلیامز

زمان :       دوشنبه 95/6/29     *        ساعت : 9        *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : صادق سرحدی        *         استاد راهنما : دکتر رشید حیدری مقدم

عنوان پایان نامه : مطالعه  تاثیر انجام  مداخلات ارگونومیک و حرکات اصلاحی بر اختلالات اسکلتی-عضلانی و مشکلات بینایی کاربران کامپیوتر ستادی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

زمان :       دوشنبه 95/6/29     *        ساعت : 13        *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : شیوا رستگاری یکتا         *         استاد راهنما : دکتر رشید حیدری مقدم

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیرات مداخلات ارگونومیک بر کیفیت زندگی کاری آرایشگران زن مبتلا به بیماری وریدی واریسی شهر همدان

زمان :       دوشنبه 95/6/29     *        ساعت : 16        *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : سحر حمزه         *         استاد راهنما : دکتر علیرضا سلطانیان

عنوان پایان نامه : برآورد فاصله اطمینان نسبت توزیع دو جمله ای با روش های آماری دقیق و تقریبی

زمان :       دوشنبه 95/6/29     *        ساعت : 10        *   مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو :علاالدین محمدی          *         استاد راهنما : دکتر رشید حیدری مقدم

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر مداخلات ارگونومیک در کاهش بار وارده بر ستون فقرات کمری و عضلات منتخب درگیر با استفاده از نرم افزار3DSSPP در کارخانه لاستیک بارز کردستان

زمان :       دوشنبه 95/6/29     *        ساعت : 14:30          *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : عدنان خدامردای          *         استاد راهنما : دکتر رشید حیدری مقدم

عنوان پایان نامه :ارزیابی فراوانی تروماهای ناشی از سقوط از درخت گردو در میان باغداران شهرستان تویسرکان و کاهش آنها با مداخله ارگونومیک در قالب طراحی  مجدد کمربند ارگونومی

زمان : دوشنبه 95/6/29     *        ساعت : 13:45          *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : اعظم بیابانی           *         استاد راهنما : دکتر محسن علی آبادی

عنوان پایان نامه : بررسي کارایی عملیاتی حفاظهای شنوايي متداول به روش دزیمتری داخل گوش

زمان : یکشنبه 95/6/28     *        ساعت : 16-15          *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : سونا چاوشی      *   استاد راهنما : دکتر عبدالمطلب صیدمحمدی

عنوان پایان نامه :بررسی کارایی فرآیندهای UV-LED/TiO2  و UV-LED/ZnO در حذف 2و4 دی کلروفنل از محیط های آبی

زمان : دوشنبه 95/6/29     *        ساعت : 10 صبح         *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : بهرام حقیقی    *   استاد راهنما : دکتر منوچهر کرمی

عنوان پایان نامه : برآورد تعداد موارد بیماری و مرگ مرتبط با بیماریهای ناشی از پنوموکوک وهموفیلوس آنفلوانزا در ایران

زمان : یکشنبه 95/6/28     *        ساعت : 10 صبح         *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : مهدی حجتی    *   استاد راهنما : دکتر رستم گلمحمدی

عنوان پایان نامه :ارزیابی وارائه طرح كنترلي صدا در واحدهاي كوره قوس الكتريكي وكوره پاتيلي مجتمع فولاد ویان

زمان : یکشنبه 95/6/28    *   ساعت : 17-16       *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : اعظم محمودی    *   استاد راهنما : دکتر جلال پورالعجل

عنوان پایان نامه :   بررسی چالش­ها و موانع برنامه کنترل دخانیات

زمان : یکشنبه 95/6/28    *   ساعت : 9       *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : محمد ونایی تیار    *   استاد راهنما : دکتر رضا شکوهی

عنوان پایان نامه :بررسی کارایی فرایندهای تلفیقی نانو ذرات تترا اکسید منگنز/پراکسید هیدروژن و تترا اکسید منگنز/پراکسی منو سولفات در حذف پلی وینیل الکل از محیط های آبی

زمان : یکشنبه 95/4/27    *   ساعت : 16/5       *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : ناهید قبادی    *   استاد راهنما : دکتر محمدرضا سمرقندی و دکتر رضا شکوهی

عنوان پایان نامه :بررسی کارایی فرایند ورمی فیلتراسیون جهت تصفیه فاضلاب بیمارستانی

(مطالعه موردی:بیمارستان آتیه همدان )

زمان : یکشنبه 95/4/27    *   ساعت : 16       *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : مرتضی بابایی    *   استاد راهنما : دکتر فرشید قربانی شهنا

عنوان پایان نامه : طراحی، اجرا و ارزیابی سیستم مرطوب‌سازی و تهویه صنعتی

جهت کنترل ذرات منتشره از واحدهای سنگ‌شکن در یک شرکت معدنی

زمان : شنبه 95/4/12    *   ساعت : 11    *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : بهزاد غلامعلیئی    *   استاد راهنما : دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی

عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری خودتنظیمی در افزایش تبعیت دارویی

بیماران مبتلا به دیابت نوع دو ساکن روستاهای شهرستان تویسرکان

زمان : یکشنبه 95/4/6    *   ساعت : 11    *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : فاطمه فرخ نشاط     *   استاد راهنما : دکتر علیرضا رحمانی

عنوان پایان نامه :        ارزیابی ریسک بیماریزایی غیر سرطانی فلزات سنگین(روی ،کروم و سرب) در آب آشامیدنی شهر همدان

زمان : یکشنبه 95/3/23    *   ساعت : 16    *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : محمد حاجی اکبری      *   استاد راهنما : دکتر ایرج محمدفام و مصطفی میرزایی علی آبادی

عنوان پایان نامه :         ارزیابی خطاهای انسانی در ‏عملیات مین­زدایی با استفاده از تکنیک­های ATHEANA و CREAM

زمان : یکشنبه 95/3/9    *   ساعت : 15    *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : مریم کاظمی نائینی      *   استاد راهنما : دکتر عباس مقیم بیگی

عنوان پایان نامه : مقایسه مدل ماشین بردار پشتیبان چند رسته ای با مدل لجستیک چند رسته ای در پیش بینی طبقات یک نوع بیماری مزمن

زمان : چهارشنبه 95/2/29    *   ساعت : 15    *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : رویا نجفی وثوق      *   استاد راهنما : دکتر حسین محجوب

عنوان پایان نامه : بررسی مدلهای مختلف تحلیل زمان بقاء رخدادهای بازگشتی در عود بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی

زمان : چهارشنبه 95/2/29    *   ساعت :   16:30     *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : سارا زبرجدی       *   استاد راهنما : دکتر علیرضا سلطانیان

عنوان پایان نامه : کاربرد مدلهای دوز-پاسخ در تعیین میانه دوز موثر خاکستر استخوان در حذف فلوراید از محلول های آب آشامیدنی

زمان : چهارشنبه 95/2/29    *   ساعت : 16    *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه دکترا :

نام دانشجو : سارا شاه آبادی       *   استاد راهنما : دکتر سید محمد مهدی هزاوه ای

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر مداخلات ارتقای سلامت مبتنی بر شواهد  با استفاده از یک مدل ترکیبی بر

کاهش عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در شهر کرمانشاه

زمان : چهارشنبه 95/2/22    *   ساعت : 12- 9 صبح    *   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه دکترا :

نام دانشجو : مجید فلاحی             اساتید راهنما : دکتر مجید معتمدزاده  و دکتر رشید حیدری مقدم

عنوان پایان نامه :ارزیابی ذهنی و عینی بار کار فکری در وظایف شغلی و تدوین مدل پیش­ بینی­ بار

کار فکری با استفاده از شاخص­های روانی-فیزیولوژیک

زمان : یکشنبه 95/2/5                   ساعت : 16                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو :  زهرا اسکندری              استاد راهنما : دکتر سید محمد مهدی هزاوه ای

عنوان پایان نامه :

"بررسی تاثیر آموزش بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری تب مالت در دامداران سنتی مناطق روستایی

استان همدان، با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی"

 

زمان : چهارشنبه 94/12/19               ساعت : 17-16                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : حسن سلیمی پارسا              استاد راهنما : دکتر محمد رضا سمرقندی

عنوان پایان نامه :

شناسایی باکتری­های غالب عامل عفونت بیمارستانی و تاثیر کارایی مواد گندزدای متداول در حذف آنها: مطالعه

موردی بیمارستان­های تامین اجتماعی آتیه همدان و غرضی ملایر

 

زمان : یکشنبه 94/12/16               ساعت : 16:30                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه دکترا :

نام دانشجو : رضا کاظمی              اساتید راهنما : دکتر مجید معتمدزاده  و دکتر رشید حیدری مقدم

عنوان پایان نامه :

بررسي اثرات نوبت­كاري و تقويت نور آبي محيط بر عملكرد شناختي در تعامل انسان-كامپيوتر: مطالعه موردي در

اتاق­هاي كنترل صنايع پتروشيمي

زمان : یکشنبه 94/12/16                   ساعت : 15                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو  : مسعود بهرامی       استاد راهنما : دکترجلال پورالعجل

عنوان پایان نامه : بررسی مصرف سیگار بر ایجاد بیماری اسکلروز ....

زمان : یکشنبه 94/12/9               ساعت : 15                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : سید مهدی حسینی      استاد راهنما : دکتر منوچهر کرمی

عنوان پایان نامه : تعیین شیوع حالت حاملی نازوفارنکس استرپتوکوک پنومونیه و سروتایپهای شایع آن در ایران...

زمان : یکشنبه 94/12/9               ساعت : 16                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : الهام بگلری نشاط          استاد راهنما :  آقای دکتر هزاوه ای

عنوان پایان نامه : تاثیر آموزش بر ارتقای عملکرد کارکنان پرستاری در زمینه آموزش به بیمار بر اساس

مدل پرسید دربیمارستان های رزن و کبودرآهنگ 

عنوان لاتین:

 

- The effect of training on promoting nurses performance in patient education

 

based on PRECEDE model in hospitals Razan and Kabodrahang.

 

زمان : یکشنبه  94/12/9               ساعت :  18-17                  مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه دکترا :

نام دانشجو : احمد سلطانزاده              استاد راهنما : دکتر ایرج محمد فام

عنوان پایان نامه :  پیش بینی حوادث صنعتی با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل علل ریشه ای

(RCA) و مدل­ سازی معادله ساختاری (SEM)

 

 

Industrial Accidents Prediction using Root Cause Analysis (RCA) and

 

Structural Equation Modeling (SEM) Approach; Case Study: MAPNA Group

 

 

زمان : یکشنبه 94/11/25               ساعت : 15                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : مژگان حسینی        استاد راهنما : دکتر بابک معینی

عنوان پایان نامه : بررسی فراوانی خشونت خانگی و .....

زمان : دوشنبه 94/11/12               ساعت : 10                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : میثم صدیقی همت        استاد راهنما : دکتر رضا شکوهی

عنوان پایان نامه : بررسی کارایی سیستم راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک جهت حذف مواد آلی فاضلاب بیمارستانی

زمان : یکشنبه 94/11/11               ساعت : 16                     مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : حمید پورمند       استاد راهنما : دکتر مصطفی لیلی

عنوان پایان نامه : بررسی کمی و کیفی لجن تصفیه خانه آب شهید بهشتی همدان و امکان سنجی آن جهت مصارف کشاورزی

زمان : یکشنبه 94/11/11               ساعت : 15                   مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه پیش دفاع پایان نامه دکترا :

نام دانشجو : لیلی تاپاک        استاد راهنما : دکتر حسین محجوب

عنوان پایان نامه : مدل مخاطرات جمعی در ریسکهای رقابتی با استفاده از داده های ریز آرایه

زمان : یکشنبه 94/11/11               ساعت  18-16                     مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : سید محمد حسن الحسینی        استاد راهنما : دکتر ایرج محمدفام

عنوان پایان نامه : آنالیز هزینه-سود و ارزیابی اثرات مداخلات ارگونومیک پیشنهادی به

روشهای QEC و OWAS و NASA-TLX در شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا 

زمان : یکشنبه 94/11/11               ساعت  14 عصر                      مکان : سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

--------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : اعظم صمدی        استاد راهنما : دکتر اکرم کریمی 

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر مدیریت تغذیه ای در میان مبتلایان به دیابت نوع 2

زمان : دوشنبه 94/4/8               ساعت  9-8 صبح                      مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

 

--------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : الهام هوشمند        استاد راهنما : دکتر پورالعجل   

عنوان پایان نامه : بررسی احتمال بیماری و مرگ ناشی از ایدز در افراد HIV مثبت: مطالعه متا آنالیز

زمان : یکشنبه 94/3/31               ساعت  12-11 صبح                      مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

--------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : فاطمه خسروی راد         استاد راهنما : دکتر محمدفام      

عنوان پایان نامه : ارزیابی و مدیریت ریسک انفجار ایستگاههای تقلیل فشار گاز شهری با استفاده از

روشهای FMEA و FTA  و مدلسازی پیامدهای آن با نرم افزار PHAST

زمان : یکشنبه 94/3/31               ساعت  10 صبح                      مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

--------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : مرضیه ارجمندیان          استاد راهنما : دکتر حمیدی      

عنوان پایان نامه : بررسی میزان مقبولیت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع بین پزشکان عمومی شاغل

در مناطق شهری استان همدان در سال 1393

زمان : یکشنبه 94/3/24    ساعت  17-16 عصر              مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

------------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : لیلا ملائی پور           استاد راهنما : دکتر پورالعجل           

عنوان پایان نامه : بررسی بقای طولانی مدت بیماران HIV مثبت و مبتلا به ایدز در تهران، ایران از سال 1383 تا 1392

زمان : یکشنبه 94/3/3    ساعت  16-15 عصر              مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

-------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : سمانه شانه ساز           استاد راهنما : دکتر صمدی            

عنوان پایان نامه : مقایسه کارآیی نانو لوله های چند دیواره MWNTs و نانو لوله های کربنی با پوشش

آنتیموان Sb/MWNTs در حذف bisophenol از محلولهای آبی.

زمان : یکشنبه 94/2/6    ساعت 4/5 عصر              مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

-----------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری :

نام دانشجو : سید قوام الدین عطاری           استاد راهنما : دکتر بهرامی            

عنوان پایان نامه : ارزیابی عملکرد نانو جاذبهای سنتز شده با تکنیک سل ژل جهت نمونه برداری از ترکیبات

آلی فرار هالوژن دار هوا به روش ریز استخراج فاز جامد

زمان : یکشنبه 94/2/6    ساعت 3/5 عصر              مکان :سالن کنفرانس دانشکده بهداشت

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری :

نام دانشجو : سعید موسوی           استاد راهنما : دکتر محجوب             

عنوان پایان نامه : تحلیل داده های بقاء با استفاده از محاسبات نرم : رویکرد منطق فازی

زمان : پنجشنبه 93/12/21    ساعت 9 صبح              مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری :

نام دانشجو : مریم فرهادیان           استاد راهنما : دکتر محجوب             

عنوان پایان نامه : آنالیز بقاء در داده های با ابعاد بالا با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی

زمان : چهارشنبه 93/12/20    ساعت 10/5 صبح                مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : هیمن شانازی           استاد راهنما : دکتر سلطانیان              

عنوان پایان نامه : برآورد فراوانی آللی با استفاده از الگوریتم EM در صورت عدم برقراری رابطه هاردی-واینبرگ

زمان : یکشنبه 93/12/17    ساعت 4-3                مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

نام دانشجو : اشکان عبدلی           استاد راهنما : دکتر عسگری            

عنوان پایان نامه : مقایسه عملکرد فرایند ازن زنی ساده و ازن زنی کاتالیزوری با کربن اصلاح شده با Fe/Mgo در

حذف مترونیدازول از محلولهای آبی

زمان : یکشنبه 93/12/17    ساعت 5-4               مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

 

نام دانشجو : زهره اوجی           استاد راهنما : دکتر بشیریان              

 

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل بزنف در ارتقاء فعالیت فیزیکی پس از زایمان در

 

مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کرمانشاه

 

زمان : یکشنبه 93/12/10    ساعت 6-5                مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

 

نام دانشجو : سیروس کبودی       استاد راهنما : دکتر هزاوه ای               

 

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر کاهش خود درمانی در بیماران دیابتی

 

مراجعه کننده به کلینیک مرکزی دیابت شهر کرمانشاه

 

زمان : یکشنبه 93/12/10    ساعت 5-4                مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری :

 

نام دانشجو : خانم مریم فرهادیان

 

عنوان پایان نامه : آنالیز بقا در داده های با ابعاد بالا با استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی

 

زمان :  یکشنبه 93/11/26 ساعت 15 الی 16/5                مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

 

نام دانشجو : زهرا مرادپور                    

 

عنوان پایان نامه : تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پایش هیدروکربنهای منتشره در هوای مجتمع های پتروشیمی

 

بندر ماهشهر با استفاده از مدل BREIF AND SCALA و  OSHA

 

زمان : یکشنبه 93/11/26    ساعت 11/30                مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

 

نام دانشجو : مهدی جلالی              استاد راهنما : دکتر بهرامی              استاد مشاور : دکتر محجوب.دکتر بریجانی.دکتر زارع

 

عنوان پایان نامه : بررسی پروفایل ترکیبات فرار در هوای بازدمی افراد مواجهه یافته با غبارات سیلیس و ارتباط آن

 

با پارا مترهای تنفسی با استفاده از روش SPME-GC MS 

 

زمان : دوشنبه 93/11/13    ساعت 11/30                مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

 

نام دانشجو : علی پور محمدی              استاد راهنما : دکتر صیدمحمدی                استاد مشاور : دکتر عسگری.دکتر صمدی

 

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر پرسولفات و پریودات فعال شده با نانو ذرات آهن و اشعه فرابنفش در حذف اسید

 

هیومیک از محلولهای آبی

 

زمان : یکشنبه 93/11/12 ساعت 17 الی 18               مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد :

 

نام دانشجو : مطهره جلیلی            استاد راهنما : دکتر بشیریان       استاد مشاور : دکتر کریمی شاهنجرینی.دکتر سلطانیان

 

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتی بر تئوری شناختی اجتماعی در ارتقاء رفتارهای تغذیه ای

 

زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تبریز

 

زمان :  دوشنبه 93/11/13 ساعت 16 الی17               مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری :

 

نام دانشجو : خانم محبوبه اسحقی       استاد راهنما : دکتر محمدفام.دکتر باستانی    

 

  استاد مشاور : دکتر گلمحمدی.دکتر ساعی

 

عنوان پایان نامه : بهینه سازی سیستم های عمل کننده در شرایط اضطراری با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی با

 

رویکرد فازی مطالعه موردی : منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی 

 

زمان :  یکشنبه 93/11/12 ساعت 14/5 الی 16                مکان : آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved