دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧

دکتر علیرضا سلطانیان

دانشیار آمار زیستی
گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت همدان

علائق پژوهشی :

پروفایل :                                               تماس :

آدرس: همدان،روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت
تلفن : 38380090  داخلی 545
ایمیل : soltanian@umsha.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2015-2016 University of Medical Science of Hamedan