دکتر حمیدی

 

 


 دکتر یداله حمیدی

  دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 گروه بهداشت عمومی ، دانشکده بهداشت همدان


علائق پژوهشی :


پروفایل :                                   تماس :

آدرس: همدان،روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت

تلفن مستقیم : 08138381646

تلفنخانه دانشگاه :08138380160 داخلی 365

ایمیل : hamidi@umsha.ac.ir