دکتر رضا پور

  دکتر فروزان رضاپور

 دانشیار ارتقاء سلامت با گرايش ارتقاءايمني و پيشگيري ازصدمات

 گروه بهداشت عمومی ، دانشکده بهداشت همدان


علائق پژوهشی :

 


پروفایل :                                   

  •  جوایز و افتخارات 
سابقه تحصیلی

لیسانس: رشته پرستاری دانشگاه علوم پزکی گیلان
فوق لیسانس : آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتری :

ارتقاء سلامت با گرايش ارتقاءايمني و پيشگيري ازصدمات دانشگاه کارولینسکا .استهکلم.سوئد

تماس :

آدرس: همدان،روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت

تلفن مستقیم : 08138381646

تلفنخانه دانشگاه :08138380160 داخلی 385

ایمیل : f.rezapur@umsha.ac.ir