دکتر بشیریان  دکتر سعید بشیریان

دانشیار آموزش بهداشت

 گروه بهداشت عمومی ، دانشکده بهداشت همدان


علائق پژوهشی :

health education


پروفایل :                                   
تماس :

آدرس: همدان،روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت

تلفن مستقیم گروه : 08138381646

تلفنخانه دانشگاه :08138380160 داخلی 390

ایمیل : s-bashirian@umsha.ac.ir