دکتر محمدفام

 دکتر ایرج محمدفام

  استاد مهندسی بهداشت حرفه ای

گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE ، دانشکده بهداشت همدان

علائق پژوهشی :

1. ارزيابي و مديريت ريسك

2. تحليل حوادث

3. ارزيابي خطاهاي انساني


پروفایل :                                   
تماس :

آدرس: همدان،روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت

تلفن دانشکده : 38380090 داخلی شماره 32

تلفخانه دانشگاه : 38380583 و38380160 داخلی 541

ایمیل : mohammadfam@umsha.ac.ir