دکتر کلات پور

 دکتر امید کلات پور

  استادیار مهندسی بهداشت حرفه ای

گروه HSE ، دانشکده بهداشت همدان

علائق پژوهشی :

- حوادث صنعتي

- مديريت شرايط اضطراري و مديريت بحران

- ايمني حريق و مواد شيميايي

 


پروفایل :                                   سابقه تحصیلی

لیسانس:
فوق لیسانس :
دکتری :

تماس :

آدرس: همدان،روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت

   تلفن مستقیم :       38380090     داخلی شماره   108

  تلفخانه دانشگاه :    38380583 و  38380160  داخلی 534

   ایمیل :                      kalatpour@umsha.ac.i