دکتر میرزایی

 دکتر مصطفی میرزایی علی آبادی

  استادیار مهندسی بهداشت حرفه ای

گروه HSE ، دانشکده بهداشت همدان

علائق پژوهشی :

1. مديريت ايمني فرآيند

2. مديريت ريسك


پروفایل :                                   

  •  برنامه هفتگیسابقه تحصیلی

لیسانس:
فوق لیسانس :
دکتری :

تماس :

آدرس: همدان،روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت

تلفن مستقیم : 38380090 داخلی شماره 533

تلفخانه دانشگاه : 38380583 و38380160 داخلی 533

ایمیل : mirzaei@umsha.ac.ir