دکتر کرمی

دکتر منوچهر کرمی

دانشیار اپیدمیولوژی

 گروه اپیدمیولوژی ، دانشکده بهداشت همدان

علائق پژوهشی :

 


پروفایل :                                   
تماس :

آدرس: همدان،روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت

تلفن مستقیم گروه : 08138381641

تلفنخانه دانشگاه :08138380160 داخلی 530

ایمیل : ma.karami@umsha.ac.ir