دکتر محمدی


دکتر یونس محمدی

استادیار اپیدمیولوژی

 گروه اپیدمیولوژی ، دانشکده بهداشت همدان

علائق پژوهشی :

اپیدمیولوژی

پروفایل :                                   
تماس :

آدرس: همدان،روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت

تلفن مستقیم : 08138381641

تلفنخانه دانشگاه :08138380160 داخلی 531

ایمیل :u.mohammadi@umsha.ac.ir