دکتر لیلی تاپاک

خانم دکتر لیلی تاپاک

استادیار آمار زیستی
گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت همدان

علائق پژوهشی :

پروفایل :                                   

  • برنامه هفتگیتماس :

آدرس: همدان،روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت
تلفن : 38380090  داخلی 385
ایمیل: l.tapak@umsha.ac.ir