برنامه ترمی hes

برنامه درسی کارشناسی ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست ( HSE)

نیمسال اول

ردیف

 

نام درس

واحد

نظری

عملی

1

اصول و مبانی ایمنی در محیط کار

3

-

2

ایمنی درپروژ های عمرانی

2

-

3

اصول و مبانی مدیریت

3

-

4

مدیریت بهداشت حرفه ای

1/5

0/5

5

مدیریت بهداشت محیط

2

-

6

زبان تخصصی HSE

2

-

 

جمع واحد ها

14

نیمسال دوم

ردیف

نام درس

واحد

نظری

عملی

1

راهبردهای کنترل آلاینده

3

-

2

قوانین، مقررات و استاندارهای HSE

2

-

3

بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث

2

-

4

مدیریت یکپارچه سلامت، ایمنی و محیط زیست

1/5

0/5

5

ارزیابی اثرات توسعه بر بهداشت و محیط زیست

1/5

0/5

6

مدیریت پسماندهای خطرناک

2

-

7

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

0/5

0/5

 

جمع واحد ها

14

نیمسال سوم

ردیف

 

 نام درس

واحد

نظری

عملی

1

مدیریت بحران

1/5

0/5

2

ارزش گذاری اقتصادی در HSE

1

1

3

مدیریت ایمنی و ریسک

2/5

0/5

 

جمع واحد ها

7

نیمسال چهارم

ردیف

 

نام درس

واحد

نظری

عملی

1

پایان نامه

4

-

2

جمع واحد ها

4