صفحه اصلی > واحد هاي دانشكده > کارگاهها 
کارگاهها

 

كارگاهها و نمايشگاههاي گروه بهداشت محيط:

كارگاهها و نمايشگاههاي گروه بهداشت حرفه اي:

كارگاهها و نمايشگاههاي گروه بهداشت عمومی :

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir