برنامه دروس كارشناسي ارشد اپيدميولوژي
برنامه دروس كارشناسي ارشد اپيدميولوژي

برنامه دروس كارشناسي ارشد اپيدميولوژي

*جهت مشاهده طرح درس هر يك از دروس روي نام درس كليك نماييد*

نيمسال: اول

كد درس

نام درس

تعداد واحد

01

سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي

1

02

اصول اپيدميولوژي (طرح درس دکتر کرمی)

2

03

روش هاي آمار زيستي 1

2

10

روش تحقيق

2

جمع

7واحد

 

 

نيمسال : دوم

كد درس

نام درس

تعداد واحد

03

روشهاي اپيدميولوژي

2

05

روش هاي آمار زيستي2

2

06

اپيدميولوژي بيماريهاي واگير

2

09

روشهاي آماري در اپيدميولوژي

2

جمع

8واحد

 

 

نيمسال : سوم

كد درس

نام درس

تعداد واحد

07

اپيدميولوژي بيماريهاي غيرواگير

2

08

تحليل داده هاي بهداشتي با كامپيوتر

2

16

اپيدميولوژي باليني

2

23

كاربرد اپيدميولوژي در نظام سلامت

2

19

اپيدميولوژي محيط

2

جمع

10واحد

 

 

نيمسال : چهارم

كد درس

نام درس

تعداد واحد

 

سمينار

2

 

پايان نامه

6

جمع

8واحد