صفحه اصلی > برنامه دروس PhD آمار زیستی 
برنامه دروس PhD آمار زیستی
 

برنامه ترمي PhD آمارزيستي

ترم اول:

نام درس

تعداد واحد

اپيدميولوژي پيشرفته

استنباط آمار زيستي

مدلهاي خطي

 

3واحد

3واحد

3واحد

جمع

9 واحد

ترم دوم:

نام درس

تعداد واحد

تحليل داده هاي گسسته

فرآيندهاي تصادفي

طرح و تحليل آزمايشهاي باليني

تحليل داده هاي طولي

3واحد

3واحد

3واحد


3 واحدجمع

 12 واحد

 

ترم سوم:

نام درس

تعداد واحد

تحليل آماري چند متغيره

تحليل بقاء

مباحث خاص

3واحد

3واحد

3واحد

جمع

9 واحد

ترم چهارم:

نام درس

تعداد واحد

پايان نامه

20واحد

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir