آزمايشگاه مواد زائد جامد

آزمايشگاه مواد زائد جامد

سرپرست: دکتر محمد تقي صمدي

کارشناس: مهندس حميد رضا احساني

تلفن 8-8276295 داخلي:184

 

 

 

تجهيزات آزمايشگاه: 

 

آزمايشگاه مواد زايد جامد

رديف

نام دستگــاه

كارخانه سازنده

تعداد

1

دستگاه زباله سوز

ايران

2

2

هدايت سنج

Hanna

1

3

ترازوساتريوس

Germany

1

4

فور انكوباتور

Iran

1

5

فور انكوباتور بزرگ

Iran

1

6

همزن الكتريكي

Hanna

1

7

PH  متر

Hana

1

8

پمپ خلأ

Iran

1

9

دستگاه سانتريفوژ

China

1

10

هات پليت

Iran

1

11

همزن مغناطيسي

Hanna

1

12

دستگاه آسياب

Iran

1

13

بن ماري

Iran

1

14

دستگاه آب مقطر گيري

Iran

1

15

كوره الكتريكي

Iran

1

16

ميكروسكپ

Ziess -Germany

1

17

سيستم  كجلدال

Iran

2

18

اجاق سوكسله

Iran

2

19

سيستم مبرد

Germany

3

20

انواع وسايل شييشه اي آزمايشگاهي

كشورهاي مختلف

 

21

باسكول

ايراني

1

22

ترازوي كفه اي بزرگ

ايراني

1

23

تابوره آزمايشگاهي

ايراني

10

24

هودآزمايشگاهي

ايراني

1

25

دستگاه آب مقطر گيري دي يونيزه

آمريکا

1

26

اسپکتروفوتومتر UV-VIS

ژاپن

1

 

توانمندي ها:

1)      آناليز کليه فاکتورهاي شيميايي و فيزيکي مواد زائد جامد

2)      ارائه مشاوره و طراحي سيستم هاي مختلف جمع آوري و انتقال زباله هاي شهري و روستايي

3)      ارائه مشاوره و طراحي سيستم هاي دفع زباله هاي شهري و صنعتي از قبيل دفن، سوزاندن، کمپوست، بيوگاز و ...

4)      ارائه مشاوره و طراحي سيستم دفع زباله هاي بيمارستاني و صنعتي

5)      ارائه مشاوره در زمينه بهينه سازي زباله هاي بيمارستاني

6)     اجراي طرح هاي تحقيقاتي