تماس با دانشکده

 دانشکده بهداشت

آدرس دانشكده بهداشت :

        همدان - خيابان شهيد فهميده - روبروي پارك مردم - دانشگاه علوم پزشكي همدان - دانشكده بهداشت

تلفنهاي تماس :

      دفتر رياست:            38380026    و     38380025-081

     فاكس  :                    38380509  -081       

     پست الکترونيکي          Sch-health@umsha.ac.ir       

    کد پستي:            6517838736


 

 

سایر شماره تلفنهای دانشکده بهداشت :

     دفتر دانشکده                          38380025  
     دفتر دانشکده                          38380026
     نمابر دانشکده                          38380509
     اداره آموزش عمومی                38380511
     اعضای هیئت علمی                 38380090

      امور مالی                               38380614
   

       دفتر مجله                             38380292

تلفنخانه دانشگاه                          38380160