صفحه اصلی > لیست CDهای تخصصی کتابخانه 
لیست CDهای تخصصی کتابخانه

لیست CDهای تخصصی کتابخانه دانشکده بهداشت :

مهندسی بهداشت محیط

مهندسی بهداشت حرفه ای

ارگونومی

آمار زیستی و اپیدمیدلوژی

بهداشت عمومی

   دانلود : statistic.pdf           حجم فایل 429 KB
   دانلود : Public_Health_CD.pdf           حجم فایل 257 KB
   دانلود : occup.pdf           حجم فایل 483 KB
   دانلود : er_doc.pdf           حجم فایل 76 KB
   دانلود : Environmental_Health_CD.pdf           حجم فایل 523 KB

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir