دانشگاه علوم پزشکی همدان

آیین نامه های اعضای هیئت علمی 

 

شیوه‌نامه اجرایی آئین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی

آیین نامه اداری و استخدام اعضای هیت علمی

دستورالعمل نحوه محاسبه حق التدریس و معادلسازی فعالیتهای اعضای هیات علمی

آئین نامه استاد مشاور

آیین نامه امتیاز فرهنگی اعضای هیت علمی

آیین نامه دانشگاهی دانش پژوهی

آیین نامه ارزیابی دانش پژوهی

آئین نامه های ارتباط با صنعت و جامعه 

آیین نامه نشر آثار علمی و پژوهشی دانشگاه

آیین نامه تسویه حساب و انجام پایان نامه و طرحهای تحقیقاتی آزمایشگاهها