دانشگاه علوم پزشکی همدان

دستورالعمل­ ها و شیوه ­نامه های مرتبط با آموزش مجازی

 

ردیف

عنوان

فایل

۱

شیوه نامه ارائه فرایندهای آموزشی در دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی کشور برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

 

۲

دستورالعمل ارزشیابی مستمر فعالیت های آموزشی                 

 

۳

شیوه نامه آموزش غیر حضوری دانشکده بهداشت

 

۴ دستورالعمل آزمایشگاه مجازی

۵  کلیات شیوه نامه برگزاری آزمونهای برخط در دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور