دانشگاه علوم پزشکی همدان

 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات 

 

ردیف ضوابط و استانداردها 
1 شرح وظایف و الزامات قانون 
2 قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت ها
3 ساختار سازمانی 
4 فهرست کلیه مدیران سازمان به همراه تلفن ثابت و رایانامه (ایمیل) سازمانی ایشان
5 فهرست و امکان دسترسی به  نهادهای تابعه و بالادست
6 صفحه اعلام اعتراض به فعالیت های واحد تابعه یا کارکنان 
7 طرح های تملک دارایی سرمایه ای واحد متبوع به همراه گزارش آخرین وضعیت آنها 
8  اعلام نیازمندی های مناقصات و مزایده ها و اعلام آخرین وضعیت آنها 
9 شناسنامه کلیه خدمات قابل ارائه موسسه به همراه متولی پاسخگویی هر خدمت 
10 فرآیند ارایه هر خدمت به همراه کلیه نیازمندی های مربوط
11 زمان بندی ارایه خدمات و فهرست و شیوه دسترسی به کارکنان پاسخگوی خدمات
12 اعلام شیوه های ارایه خدمت در صورت برون سپاری از طریق دفاتر پیشخوان خدمات و تعهدات ایشان 
13

صفحه راهنمای پیش خوان و سوالات مکرری که از موسسه شده و پاسخهای مربوط

14 صفحه پیگیری خدمت یا درخواست اطلاعات به همراه اطلاعات فرآیند طی شده برای ارائه خدمت
15 گزارش زمان هایی که پیش خوان جهت به روز رسانی یا مسائل فنی از دسترس خارج می شود یا شده است.
16 سامانه ملی انتشار و  دسترسی آزاد به اطلاعات
17 راهنمای دسترسی آزاد به اطلاعات