دانشگاه علوم پزشکی همدان

این صفحه جهت ارتباط با دانشکده بهداشت و ثبت پیشنهادات و انتقادات می باشد. محتوای ارسالی شما در این صفحه کاملا محرمانه خواهد بود و  درج نام، نام خانوادگی و دیگر مشخصات الزامی نیست اما جهت ارتباط مؤثر و پاسخگویی مناسب، میتوانید شماره تماس خود را در بخش مربوطه درج فرمایید تا در صورت لزوم با شما تماس گرفته شود.