دانشگاه علوم پزشکی همدان

کمیته نظارت و ارزشیابی آموزش مجازی

 

اعضای کمیته

 1. دکتر فرشید قربانی شهنا: ریاست دانشکده
 2. دکتر محسن علی­ آبادی: معاون آموزشی
 3. دکتر مصطفی لیلی: معاون تحصیلات تکمیلی
 4. دکتر یونس محمدی: معاون پژوهشی
 5. مهندس حمیدرضا احسانی: معاون اداری مالی
 6. دکتر عبدالرحمان بهرامی: مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه­ ای
 7. دکتر محمدرضا سمرقندی: مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط
 8. دکتر یونس محمدی: مدیر گروه اپیدمیولوژی
 9. دکتر جواد فردمال: مدیر گروه آمار زیستی
 10. دکتر رشید حیدری مقدم: مدیر گروه ارگونومی
 11. دکتر مصطفی میرزایی علی آبادی: مدیر گروه HSE
 12. دکتر یدالله حمیدی: مدیر گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت
 13. دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی: مدیر گروه بهداشت عمومی
 14. دکتر امین دوستی ایرانی: مسئول EDO دانشکده
 15. مهندس ابراهیم چاوشی: مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشکده