دانشگاه علوم پزشکی همدان

ست آپ کامل تست مدیاها و  ماسک های تنفسی سفارش مجتمع مس سرچشمه

 

طراحی ساخت و اجرا دانشکده بهداشت همدان با همکاری هسته فناور بهین نفس پالایه پورسینا (BNPP)